русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар

2009 ел Хаќ сезоны ић яхшыларыныћ берсе булды

04.02.2010

“Идел-Хаќ” Тљбђкара Хаќ њзђгенећ медицина ярдђме бњлеге ќитђкчесе Шамил Галиев, шулай ук Татарстан хаќ-миссиясендђ булган табиблар, 2009 ел Хаќыныћ тыныч њтњен билгелђп уздылар, ић беренче чиратта авырулар књрсђткече буенча. Хаќныћ ућышлы узуына, хаќ кылырга ђзерлђнњчелђргђ алдан ук мђќбњри рђвештђ вакциналар ясау ярдђм иткђн. Моннан тыш хаќиларга профилактика максатыннан, “Винибис” исемле биологик актив катнашма тђкъдим ителгђн. “Винибис” – уникаль витаминнар чыганагы, микро-макроэлементларга џђм алыштыргысыз аминокислоталарга бай катнашма. Хђзер аны бик књп тљрле чирлђрне кисђтњ џђм дђвалау љчен кулланалар. “Евромедтехсервис” Якын Кљнчыгыш џђм Азия буенча сђњдђ эшлђре генераль директоры Абдулгани Нуруллин билгелђп њткђнчђ, “Винибис” кешелђрнећ кђефен књтђрђ џђм њз-њзлђрен яхшы хис итњгђ булыша. Ђлеге катнашма экологик яктан чиста умартачылык продукциясеннђн ясала џђм чын мђгънђсендђ хђлђл витамин булып тора. Хаќ кылучылар арасында уздырылган сораштыруда да хаќилар 2009 ел Хаќыныћ ић яхшы дђрђќђдђ оештырылуын, аеруча хаќиларга књрсђтелгђн сервис хезмђтенећ сыйфатлы булуын ассызыклыйлар.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.