русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар

Ислам мђдђнияты, фђн џђм мђгарифенђ ярдђм фонды ТР ДН њткђрђ торган чараларга грантлар бњлеп бирде

04.02.2010

Россиянећ ислам мђдђнияты, фђн џђм мђгарифенђ ярдђм дђњлђт фонды агымдагы елда 43 тљрле иќтимагый ђџђмияткђ ия булган чаралар уздыру љчен финанслар бњлеп бирђчђк, дип хђбђр итђ “Интерфакс-Религия”.

Фонда идарђсе карары нигезендђ, ислам мђдђнияты џђм мђгарифен њстерњгђ, динне пропагандалауга, яшьлђрдђ рухи-ђхлакый џђм патриотик сыйфатларны тђрбиялђњгђ грантлар кысаларында, 16 миллион сум акча бњленђ. Ђ тулаем 2010 елда ислам мђдђнияты, фђне џђм мђгарифен њстерњгђ 40 миллион сум акча каралган.

Бу финансларны мљселманнарныћ диния нђзарђтлђре, ислам мђгариф учреждениелђре џђм кайбер иќтимагый оешмалар конференциялђр џђм семинарлар њткђрњ, уку-укыту ђдђбияты, ислам матбугаты чыгару џђм иќат коллективлары эшчђнлеге љчен алачак.

Берничђ грант Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте чаралары љчен дђ бњленгђн, аерым алганда, мљселман журналистларыныћ Икенче бљтенроссия конференциясен џђм мљселман массакњлђм мђгълњмат чараларыныћ Љченче фестивален оештыру љчен.  

Шунысын дђ ђйтњ кирђк, моћа кадђрге елларда да Татарстанныћ 100 дђн артык мђхђллђсенђ ярдђм максатыннан, фонд тарафыннан ел саен грантлар бирелђ иде.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.