русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Отыш уеннары.

“Ий, мљэминнђр! Исертђ торган эчемлеклђр, отыш уеннары, сыннарга табыну џђм ырым-багучылык эшлђре шайтан гамђллђреннђн булган нђќес эшләредер. Алардан ерак булыгыз, шаять котылырсыз. Хђмер эчертњ џђм отыш уеннары уйнату белђн шайтан арагызга дошманлыкны џђм ачуны салырга, сезне Аллаџыныћ зекереннђн џђм намаз укудан тыярга тели, Шулай булгач, ул шайтан гамђле булган нђќеслђрдђн тыеласызмы инде, юкмы?”, - ди Аллаџы Тђгалђ Мђидђ сњрђсенећ 90,91-нче аятьлђрендђ.

Аллаџы Тђгалђ Коръђн Кђримдђ кайсы урында кешелђрне исерткеч эчемлеклђр эчњдђн тыйса, шуныћ артыннан ук, отыш уеннарыныћ да шайтан шљгыле икђнлеге хакында ђйтеп үтә. Чљнки шайтан шул ике нђрсђ белђн кешелек дљньясын адаштырып, саташтырып Аллаџыныћ зекереннђн тыерга тели.

Отыш уеннарын кешелђр њзара сљйлђшеп бер-берсенећ малын урлашу дисђк тђ була. Моннан тыш ул кешене башка књп тљрле бђлалђргђ алып килђ. Отыш уеннары: уенчылар арасында дошманлык, ачу тудыра; отылучы тарафны бљлгенлеккђ тљшерђ, нђтиќђдђ књпме гаилђлђрне вайран итђ; кешене Аллаџы Тђгалђнећ зекереннђн тыя, чљнки бу кеше њзенећ бљтен вакытын, бљтен фикерен шул отыш уеннарына багышлый: ничек итеп отарга да, ничек итеп оттырмаска? Отыш уеннары кешене кђсептђн калдыра, чљнки књп мал откан кешенећ кђсепкђ хаќђте калмый, ђ њз малын оттырган кешенећ хђзер кђсептђ кайгысы юк, хђзер аныћ бљтен уе кайдан џђм ничек итеп ќићел юл белђн мал табарга?

Отыш уеннарыныћ кешелек дљньясын ќимерђ торган таманнары шулкадђр књп ки, аларны санап бетерерлек тђ түгел. Юкка гына шайтан аны адђм балаларына каршы њзенђ корал итеп алмаган.

Отыш уеннары бик књп тљрле. Ул хђзер бигрђк тђ књбђйде. Телевизордан аныћ хђзер нинди генђ тљрлђре алып барылмый. Кешелђр хђзер инде ул отыш уеннарына гадђтлђнеп, љйрђнеп калдылар, аларныћ отыш уеннары булуы хакында уйлап та карамыйлар.

Шунысы куркыныч ки, аны карап торучылар да шул уенны уйнаучылар ќљмлђсенђ керәләр.©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.