русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Кунакны хөрмәт итү.

Рухы юмарт мљселман њзенећ кунакчыллыгы белђн аерылып тора. Ул кунакларны шатлык белђн каршы ала џђм аларга хђленнђн килгђнчђ кадер-хљрмђт күрсәтә. Рђсњлебез ђиткђн:

«Аллаџыга џђм Кыямђт кљненђ инанган кеше њз кунагына хљрмђт књрсђтсен».
Ислам кунакчыллык кагыйдђлђрен тђртипкђ салуны да читлђтеп узмаган. Мђсђлђн, кунакка бњлђк булып бер тђњлек тора; аннары љч кљн мђќбњри кунакчыллык; ђ бу вакыттан артканы садака булып санала.

Ислам шулай ук, ике кешегђ ђзерлђнгђн ризык љч кешегђ, ђ љч кешегђ ђзерлђнгђн ризык дњрт кешегђ ќитђ, дип кљтелмђгђн кунак килњдђн бервакытта да курыкмаска љйрђткђн.

Бервакыт Пђйгамбђребез янына бер кеше килгђч, аны ансарларныћ берсе њзенећ љенђ алып кайткан. Кайткач хатынына: «Аллаџ Илчесенећ кунагын сыйла», - дигән. Хатыны: «Бездђ балалар љчен булган ризыктан башка бернђрсђ дђ юк бит», - дигән. Ул ђйткђн: «Кичке ашны ђзерлђ, ђгђр балаларныћ ашыйсылары килсђ, йокларга яткыр». Хатыны ашарга пешергђн џђм балаларны йокларга салган. Кунак алдына ризык китергђч хатын гњя ки шђмдђлне тљзђтер љчен торган булып аны юри сњндерђ, шуннан соћ алар ире белђн ашаган булып кыланалар џђм ач килеш йокларга яталар. Иртђн бу ансар Аллаџ Илчесе янына килгђч, Пђйгамбђребез: «Сезнећ бу тљндђ кылган шул эшегезгђ Аллаџы Тђгалђ бик гаќђплђнде, таћ калды!» - дигән.

Кунакка тиешле хакларны њтђњдђн баш тарту очракларында, Ислам кунакка њзенђ тиешлене алырга рљхсђт итә. Чљнки, кунакны хљрмђт итњ-итмђњ Исламда шђхси эш булып саналмый, ул - џђр мљселманныћ бурычы.

Ислам кунакта њз-њзећне тоту кагыйдђлђрен љйрђтеп, њзећне кабул икђн кешелђргђ мђшђкать тудырмас љчен кунакта озак тоткарланмаска, хуќаларныћ телђклђрен џђм кисђтњлђрен исђпкђ алырга боера.

Моннан тыш, кунак кем генђ булмасын, ул хљрмђткђ лаек кеше. Пђйгамбђребезнећ бу турыдагы књп кенђ хђдислђре моћа дђлил булып торалар.

«Сезнећ хђлегезне белергђ килгђн кешелђргђ хљрмђт књрсђтегез», - диелђ шул хђдислђрнећ берсендә.
Рђсњлебез шулай ук, кунакны артык кыстаудан џђм кунак љчен гадђттђн тыш артык чыгымнар чыгарудан тыйган. Кунак килђ икђн, кулыћда булган ризыкны алдына китер, хђзинђдђ бары белђн кунак ит, њзећ гадђттђ нђрсђ ашыйсыћ, кунагыћа да шуны куй.

«Љенђ кунак тљшермђгђн, кунак сыйламаган кешедђ яхшылык юк», - дигђн Рђсњлебез с.г.в. њзенећ янђ бер хђдисендә.©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.