русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

Всего записей 264 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Әстерхан. Мәчетләр төзелә 25.11.2003 Мђчетлђр тљзелђ.
Ђстерхан мљселманнарыныћ мљфтият идарђсе соћгы елларда бик зур эшлђр башкара. Књптђн тњгел Ќамали авылы мљселманнары да мђчеткђ йљреп намаз укый алу бђхетенђ иреште. Аларга буш яктан элеккеге кибет бинасы кайтарылды. Бњгенге кљндђ бина яћартыла, биредђ


Яңа музыкаль җыентык. 24.11.2003 Яћа музыкаль ќыентык.
Тњбђн Новгород љлкђсе Диния нђзарђте џђм "Маџинур" мђдрђсђсе дини темага багышланган ике музыкаль диск яздырганнар. Шуларныћ берсендђ Зљџрђ ханым Абдюханова башкарауында мљнђќђтлђр, ђ икенчесендђ яшь ќырчылар Диана Галимова џђм Альбина Трушина


Мәхбүсләр дин өйрәнә 24.11.2003 Мђхбњслђр дин љйрђнђ.
Россиянећ Азия љлеше мљселманнары Диния нђзђрђте вђкиле Азат хђзрђт Ахияров Тљмђн шђџђренећ беренче колониясендђ мљселман мђхбњслђре белђн очрашып, вђгазьлђр укып, намаз уку тђртиплђрен љйрђнњне башлап ќибђргђн иде. Љлкђнећ Ќђза њтђњ идарђсе дин


Әлмира Әдиятуллина 24.11.2003 Тљбђкнећ асыл затлары.
Балтач тљбђгендђ элек-электђн њк бик књп хикмђтле кешелђр яшђгђн. Ягыбызныћ ислам дине тарихында байтагыныћ гњзђл гамђл-лђре, исемнђре сакланып калган. Ђйе, алар бар, булганнар да, ђмма аларныћ варислары, дђвамчылары бармы соћ? Ђлхђмдњлиллаџ, диясем


Мәдрәсә шәкертләрен көтә 22.11.2003 Мәдрәсә шәкертләрен көтә.
1808 елда ук планга кертелгән, ә аннары 1906 елда яңадан корылган бинадагы "Ислам динен кабул итүнең мең еллыгы" исемендәге мәдрәсәгә Рамазан ае беткәч 60 шәкерт кайтачак. Алар


Литвада мөселманнар арта 22.11.2003 Литвада мөселманнар арта.
Литвада көннән-көн мөселманнар саны арта. Бу турыда DELFI хәбәр итә. Хәзерге вакытта барлыгы 5000 литва татары яши. Вильнюс университетының Халыкара мөнәсәбәтләр һ&#


12 яшьлек сабый бала катлаулы авыру – Нунан Синдромы белђн авырый 21.11.2003 Е-islam.ru кулланучысы ярдђм кљтђ.
Њзе љчен тњгел. Сайтыбызныћ форумына (http://www.e-islam.ru/forum/?tid=68&id=153&37946,8546412037) йљрђклђребезнећ тњренђ њтеп керерлек бер мљрђќђгать язылган. Фирдњс Гыймалетдинов исемле кулланучы (ул ТНВ телеканалында популяр алып баручы џђм


Россия ислам университеты 21.11.2003 Ислам динен љйрђнүгђ этђргеч.
Россия ислам университетыныћ дин ђџеллђре тарафыннан, изге Рамазан аена багышлап, тђњге тапкыр республика књлђмендђ бәйге-конкурс игълан ителгђн иде. 19 ноябрьдђ бу уку йортыныћ актлар залында аныћ нђтиќђлђре мђгълњм булды, ќићњчелђргђ бњлђклђр


Бердәнбер мәдрәсә ачылачакмы? 21.11.2003 Бердәнбер мәдрәсә ачылачакмы?
26 ноябрь көнне Төмән өлкәсе Ямбай авылында мәдрәсә ачу планлаштырыла. Бу вакытка кадәр борынгы Ислам мәдәни комплексында бөтен төзекләндерү эшләре тө


Буа шәһәренең Икенче җәмигъ мәчете 21.11.2003 Буада кызлар өчен мәдрәсә ачыла.
Буада күптән түгел генә Ульян ягына чыгып китүче юл янында бишенче мәчет ачылган иде инде. 24 ноябрь көнне монда кызлар мәдрәсәсе ачылыр дип көтелә


Всего записей 264 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.