русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

Всего записей 264 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Тәре таккан хаста кеше «ислами» листовкалар тараткан 15.12.2003 Тәре таккан хаста кеше «ислами» листовкалар тараткан.
Мордовиядәге Рузаевка станциясе вокзалында бер Саранск кешесе тоткарланган. Аның кулында "экстремистик ислами чакырулар" язылган листовкалар булган. "Regions.Ru" хәбәренә күрә, Эчке эшләр идарәсене


Самарадан Казанга хәләл ит. 15.12.2003 Самарадан Казанга хәләл ит.
Самара өлкәсенең Похвистнево районындагы үзенең өч зур мәчете һәм мәдрәсәсе белән бөтен Россия мөселманнары арасында дан тоткан Гали авылы хәзер мөселман


Афанас авылының үз мәчете. 15.12.2003 Афанас авылының үз мәчете.
12 декабрь көнне Түбән Кама районы Афанас авылында мәчет ачылу тантанасы узды. Кирпечтән төзелгән гыйбадәтханә 200 кеше сыйдырышлы. Тантанада Татарстан Диния Нәзарәте рәисе Госман х&#


Тагын бер президент үзенең мөселман булуын белдергән. 08.12.2003 Тагын бер президент њзенећ мљселман булуын белдергђн.
Њзбђкстан Президенты њзенећ мљселман булуын џђм беркайчан да њз динен алыштырмаячагын белдергђн. Бу турыда ул Бохарага Бахаветдин Мљхђммђд Нђкшбђнди тљрбђсенђ зират кылырга килгђч ђйткђн. Њзенећ мљселман булуы белђн бергђ, Ислам Кђримов Нђкшбђнди рухы


Пензада тагын скандал. 08.12.2003 Пензада тагын скандал.
Пензадагы ќирле хакимият «Сњляевка» авылы мђчетендђ авыз ачу мђќлесен оештыруны тыйган. «Бђйрђмгђ чакырылган мљселманнар књзе каршында мђчет ишеге ябып куелган», - дип хђбђр итђ «Ислдам.ру». Мђчет ишеген Пенза љлкђсенећ Лопатин авылы хакиме ябып куйган.


Кырымда Җәмиловка мәчет салына. 05.12.2003 Кырымда Ќђмиловка мђчет салына.
Судак янындагы «Междуречье» авылында кырым татарларыныћ лидеры, совет чоры дессиденты Мостафа Ќђмилов (Кырымугълы) исемендђге мђчет салыначак. Кырым татарлары Мђќлесе рђисе, Украинаныћ халык депутаты Ќђмиловныћ нђселе шушы авылдан чыккан дип санала.


Нижневартовск мәчетен төзү өчен акча җитми. 05.12.2003 Нижневартовск мђчетен тљзњ љчен акча ќитми.
«Нижневартовск мђчетен тљзњ љчен мљселманнар акча эзли», - дип яза «Новости Нижневартовска». Ихтимал, килђсе елга Нижневартовск хакимияте мђчет тљзелешен дђвам итђр љчен 2,5 млн. сум акча бњлеп бирер. Шђџђр Думасыныћ узып киткђн утырышында Баш тљзњче


Иртђгђ яћа мђчет ачыла. 05.12.2003 Иртђгђ яћа мђчет ачыла.
Мљслим районыныћ Карамалы авылында иртђгђ яћа мђчет ачыла. Тантаналы ачылышка Татарстан мљселманнары диния нђзарђте рђисе, мљфти Госман хђзрђт Исхакый да килергђ ќыена. Мљфти Карамалыда ќыелган халык белђн бергђ љйлђ намазын кылыр дип кљтелђ. Шулай ук


Владимир Путинның алты мөселман проблемасы 04.12.2003 Владимир Путинныћ алты мљселман проблемасы.
«Владимир Путинныћ алты мљселман проблемасы» исемле мђкалђдђ «Русский Журнал» авторы РФ Президенты џђм мљселманнар мљнђсђбђтенећ нигезен аћларга телђгђн. Моны ул асылда мљселманнарныћ Дђњлђт Думасына сайлауларга катнашуы аша аћлаткан. Мђкалђ авторы


Петербургта «Иске имлә» 04.12.2003 Петербургта «Иске имлђ».
Санкт-Петербург шђџђрендђ «Иске имлђ» исемле иске татар графикасын љйрђтњче курслар ачылды. Аны шђџђрнећ ић љлкђн татар оешгмасы «Нур» оештыра. «Ислам.ру» хђбђрчесенђ укытучы џђм оештыручы Мљхлисђ Зарипова бу дђреслђрнећ ике гает арасында узачагын


Всего записей 264 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.