русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

Всего записей 264 | << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

Кырымныћ Бакчасарай шђџђре 17.11.2003 «Зынќырлы мђдрђсђ»сенђ куркыныч яный.
Моннан 500 ел элек Кырымныћ Бакчасарай шђџђрендђ кырым ханы Гђрђй нигез салган танылган «Зынќырлы мђдрђсђ»сенђ яћадан куркыныч яный. Азрак вакытка тынып торган Свято-Успенский монастыре мђдрђсђне џђм аныћ ќирлђрен тартып алу турында дђгъва белдерђ. Бу


15.11.2003 Рамазан сђдакалары.
"Књлђме мљџим тњгел, књћелдђн булганы мљџим", - дип яза Интертат.ру газетасыныћ дини сђхифђсе. «Сђдака турында сњз чыкса, без гадђттђ шулай дияргђ яратабыз. Хђерче "профессионал" чегђн балаларына биргђн кебек кенђ бакыр акча атсак, књћелебез разый калыр


14.11.2003 «Курай» радиосында Амил Нур.
"Курай" радиосы 73,97 FM, 4.05 УКВ дулкыннарында чыга. Татарстандагы беренче татартелле шђхси канал. 1996 елда 30 августта ачылган. Дулкыннары Казан шђџђре џђм Биектау, Яшел Њзђн, Югары Ослан, Лаиш, Питрђч, Балык Бистђсе районнары белђн бергђ Ђтнђ,


14.11.2003 Диабет чирендђ ураза тота алмасаћ?
Ураза тота алмаучы бик нык картларга, тазаруга љметсез сырхауларга (ђйтик, ач тору тыелган диабетикларга) «Бђкара» сњрђсенећ 174 аяте белђн ураза тоту урынына фидия бирњ рљхсђт итђ. "Шђригатьтђ аныћ бер кљнлек књлђме бер фђкыйрь туенырлык кадђр итеп


Габделхак хђзрђт Самат 14.11.2003 Кадер кич – 22 ноябрь?
Кичлђр киче - Кадер кич барын белђсездер инде. Бу кичђдђ Корьђн ићђ башлаган дип уйланыла. Аныћ тљгђл кљне билгеле тњгел. "Кадер кичђсе дип 22 ноябрь кљненђ ниятлђрбез, Аллаџы телђсђ", - дип искђрткђн Баш казый Габделхак хђзрђт


13.11.2003 Фитрны кемгђ бирергђ?
«Аны мђчет ишек тљплђрендђ дежурлык итњче бай "хђерче"лђргђ бирњ кирђкме икђн, монысына ќавап юк. Билгеле булганча, дин бер сынык икмђге калмаганнарга гына хђер сорашырга рљхсђт итђ», - дип яза Интертат.ру газетасы. «Тик мохтаќлар бар, џђм алар


13.11.2003 Фитыр быел да ун сум.
Фитыр сђдакасы Рамазан ае тђмамланганда бирелђ. "Без кимендђ 10 сум бирергђ тђкъдим итђбез. Мљмкинлеге булган кешелђр йљзем, хљрмђ хисабыннан да тњли ала", - дип яза матбугат њзђге. "10 сум тњли алмаучы фђкыйрь кешедђн фитыр садакасы бирњ бурычы тљшђ", -


Җәлил хәзрәт Фазлый 13.11.2003 Зђкђт тњлђргђ онытма!
Кешенећ капиталыннан џђм зиннђтеннђн зђкђт тњлђнђ. Ул байлык алтын бђясенђ књчерелеп белђн исђплђнелђ. "30000 џђм аннан артык малы булып ел ђйлђнђсендђ чыгымга катнашмаган булса шул суммадан кырыктан бер љлешен зђкят итеп ниятлђп бирергђ тиешбез", - дип


Госман Исхакый 11.11.2003 Кићђшлђр мђхђллђлђргђ ќибђрелде.
1200 мђхђллђгђ Казаннан Рамазан ае кићђшлђре белђн хат алды. Анда мљфтинећ котлавы да бар. Хљкемнђр, ягъни кићђшлђр турында Татарстан Диния нђзарђтенећ чираттагы пленумында Баш мљхтђсиб, тљньяк тљбђге казые Ќђлил хђзрђт Фазлый чыгыш ясаган булган. Аны


Дини матбугат 11.11.2003 Дини матбугат.
Казанда чыгучы популяр ќђридђ џђм мђќђллђлђргђ матбугатка язылу дђвам итђ. Дини газеталар арасында џаман да лидерлык «Иман»да кала бирђ. Рус телендђ исђ ић билгеле џђм књпсанлы язылучылар «Вера» да. Алар белђн бергђ сез «Мљслимђ» газетасы џђм «Иман


Всего записей 264 | << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.