русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

Всего записей 264 | << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

Тюмень 19.11.2003 Рамазан бђйрђменђ бњлђк.
Тљмђн љлкђсенећ татар китап нђшрияты (гамђлгђ куючысы џђм ќитђкчесе Минзат Ибђтуллин) 400 данђ тираж белђн Рамазан бђйрђмнђрен њткђрњ љчен «Хуш килђсећ, изге Рамазан!» исемле методик кулланма бастырып чыгарды. 44 биттђн торган бу китапта «Иман» кичђсен


Коръәнн 19.11.2003 Коръәнне кәрәзле телефоннан тыңлыйлар.
Мисырдагы эре кәрәзле элемтә провайдерларының берсе - "МобиНил" компаниясе яңа төр түләүсез хезмәт күрсәтә башлаган. Әлеге компаниягә тоташкан һәр


Хђмерсез туйлар. 19.11.2003 Хђмерсез туйлар.
Туй мђќлесе уздыру — кыз белђн егетнећ никахлашуыннан соћ њткђрелђ торган, борынгылардан калган књркђм гадђт. Хђтта пђйгамбђребез Мљхђммђд Мостафа с.г. дђ туй мђќлесе њткђрњне хуп књргђн, кљче ќиткђн кеше, яшь парлар никахлашканнан соћ, балаларына туй


Ульяновск 18.11.2003 Хәләл ризык бәясе куркытмый.
Барча мөэмин-мөселманнар өчен дә изге булып исәпләнгән Рамазан аенда Ульяновск шәһәре мәчетләре каршында хәләл ризыклар белән сәүдә итүче мах


18.11.2003 Мљнђќђтлђргә һәйкәл.
Искитмђле бай инде безнећ татар халык иќаты хђзинђсе. Н.Исђнбђтнећ мђкальлђр тупланган ике томлыгы гына ни тора. Тљрки дљньяда тићдђше юк, дилђр. Ђ Г.Ибраџимов исемендђге Тел, ђдђбият џђм сђнгать институты чыгарган, барлык жанрларны диярлек њз эченђ


Мәчетләрдә ни гаеп? 18.11.2003 Мәчетләрдә ни гаеп?
Россиядә мөселманнарга һаман да тыныч яшәргә бирмиләр. Әле Иркутск өлкәсе Братск шәһәрендә мөселманнар гыйбадәтханәсе яндырылды. Бу турыда Ислам.ру сайтына Ирк


Киев 18.11.2003 Уразага багышлана.
Киевтђге «Туган тел» Бљтенукраина татар мђдђни њзђге каршында чыгып килгђн «Дуслык» татар журналы, гадђттђ, Украинада яшђњче татар диаспорасы турында яза. Бњгенге кљнгђ аныћ 15 саны дљнья књрде инде. Ђ менђ бу кљннђрдђ басылып чыгучы журналныћ 16нчы саны


Ак яулыклы апабыз. Әлмирә Әдиятуллина 17.11.2003 Ак яулыклы апабыз.
Миллђтебез њзенећ каџарманнарын белергђ тиеш. Бигрђк тђ каџарман шђхеслђр ватаныбызны, миллђтебезне бњтђннђр алдында да књтђрсђ, њз гамђллђре белђн дљньяны сокландырса. Сњзем шундыйларныћ берсе — ак яулыклы, саф књћелле Әлмира Әдиятуллина


Татарстан мөфтияте 17.11.2003 Ак Бүре мәдрәсәгә ярдәмгә килгән.
Яңа Чишмә районында татарларның эпик символы, коткаручысы булып саналучы Ак Бүре исемен йөртүче авылдагы "Нургаяз" мәчете имам-хатыйбы Гарифулла хәзрәт Татарстан диния нәзарәтенә ун м


Мәккәдә тагын ике татарстанлы бар 17.11.2003 Мәккәдә тагын ике татарстанлы бар.
Согуд Гарәбстанында Мәккә шәһәрен су басу турында хәбәр иткән идек. Моны бүген Согуд Гарәбстаныннан кайткан Аяз хәзрәт Миңгали да раслый: "Су чиләкләп коя". "


Всего записей 264 | << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.