русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

«Госмания» урта мәктәбендә семинар үткәрелде.

06.03.2003

5 сыйныфта тарих дәресе
9 сыйныфта тарих дәресе
Этнография почмагы белђн танышу
Семинар нәтиҗәләрен тикшерү
Кичә, «Госмания» урта мђктђбендђ тђрбия буенча директор урынбасарлары љчен Татарстан Ќљмџњрияте мљселманнарыныћ Диния Нђзарђте, Казан каласы Авиатљзелеш районыныћ Дђњлђти булмагян гомуми белем бирњ йорты «Госмания» урта мђктђбе, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Дин эшлђре Советы булышлыгындасеминар њткђрелде.

Темасы: «Укучыларда ђхлакый џђм рухи кыйммђтлђрне тђрбиялђњ»

Њткђрњ урыны: Казан шђџђренећ «Госмания» урта мђктђбе (Камил хәзрәт Вђлиулла)

Семинар уткәрелү тәртибе:

9.45-10.15 – Мђктђп директоры Вђлиуллин К.Х. чыгышы.

10.20-11.05 – 1. Дин дђресе, 3 сыйныф.
Тема: «Ђхлаки тәрбия».
1 категорияле укытучы
Курамшина Равия Аптел кызы.

11.15-12.00 – 2. Рус әдәбияты дәресе, 9 сыйныф.
Тема: «А.С.Пушкинның «Подражания Корану» шигырен анализлау.
1 категорияле укытучы
Мустафина Фарида Хикмәтулла кызы,
Камиль хәзрәт Валиулла .

11.15-12.00 – 3. Тарих дәресе, 5 сыйныф.
Тема: «Борынгы Египет Александриясендә».
Югары категорияле укытучы
Гафарова Нафиса Әхнәф кызы.

12.00-12.10 – 4. Этнография почмагы белђн танышу.

12.10-12.30 – 5. Ачык чара: «Гарђп теле дљньясында».
Укытучы Гилманова Рђисђ Габделђхђт кызы.

12.35-12.55 – Љйлђ намазы.

12.55-13.25 – Тљшке аш.

13.25-14.10 – Тњгђрђк љстђл. Дђреслђрне анализлау.

Дђњлђти булмаган гомуми белем бирњ йорты «Госмания» урта мђктђбе - 6,6 яшьтђн алып балаларга дђњлђт стандартына нигезлђнгђн урта белем бирњ белђн беррђттђн, Ислам фђннђреннђн (гакыйдђ, фикџ, Коръђн Кђрим, хђдис, Ислам тарихы) џђм гарђп теленнђн дђ тљпле белем бирђ.

«Госмания» мђктђбе - ХІХ гасырныћ азагы - ХХ гасырныћ башында Казан шђџђренећ эре џђм мђшџњр мђдрђсђлђрнећ берсе булган «Госмания» мђдрђсђсенећ дђвамчысы. Ул Казан сђњдђгђре Ќиџанша Бикмљхђммђт углы Госманов тарафыннан Тихвин урамында (хђзерге Тукай урамыныћ 1, 3, За йортлары) тљзелђ. Ућышлы эшлђп килгђн мђдрђсђ 1917 нче елгы инкыйлабтан соћ ябыла.

Мђктђп њзенећ эшчђнлеген 1995 елныћ сентябрь аеннан баш лады. Аныћ учредителе – Татарстан Ќљмџњрияте мљселманнарыныћ Диния Нђзарђте. Беренче уку елын мђктђп 1 сыйныфныћ 12 укучысы белђн 72 номерлы балалар бакчасында башлап ќибђрде, соћыннан љч бњлмђле фатирга књчеп, шунда 1 нче уку елын тђмамлады. 1996/97 уку елыннан бирле мђктђп Каравай бистђсендђге «Нур-Ислам» мђчетенећ мђдрђсђ бинасында эшлђп тора

Мђктђпнећ максаты - гарђп телен белњче џђм тормыш љчен кирђкле булган белемнђрне алган, тирђ-якка дљрес карашлы џђм яшђњ рђвешен исламча алып барган шђхесне тәрбияләү. Шул сђбђпле мђктђптђ укыту џђм тђрбия итњ Исламга нигезлђнгђн юнђлештђ алып барыла.

Бњгенге кљндђ мђктђптђ барлыгы 87 укучы 1-3, 5-9 сыйныфларда белем ала.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.