русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

Кырымда Ќђмиловка мђчет салына.

05.12.2003

Судак янындагы «Междуречье» авылында кырым татарларыныћ лидеры, совет чоры дессиденты Мостафа Ќђмилов (Кырымугълы) исемендђге мђчет салыначак.

Кырым татарлары Мђќлесе рђисе, Украинаныћ халык депутаты Ќђмиловныћ нђселе шушы авылдан чыккан дип санала.

Мђчет тљзњ карарын Кырым мљфтияте чыгарган. Шулай иттереп мљселманнар тарафыннан Мђќлес башлыгына хљрмђт књрсђтелђчђк.

Бу турыда «Контекст-медиа» агентлыгына кырым татарлары Мђќлесенећ мљфтияттђге вђкиле Арсен Альчиков белдергђн. Аныћ сњзлђренђ караганда, мђчет проекты инде ђзер, аныћ тљзелеше килђсе елда башланырга да мљмкин.

«Мђчете зур булмаячак, 100 кеше сыйдырышлы. Ђ манарасы озынлыгы 30 метрдан да ким булмаячак». Альчиков мђчетнећ тљгђл исеме ђлегђ билгесез булуын хђбђр иткђн Тик аныћ исемендђ џичшиксез Мостафа Ќђмилов телгђ алыначак. Шулай ук мђчет стенасына Ќђмиловныћ 60 еллыгы ућаеннан салынуы турында такта куелачак дип хђбђр итђ «For-Ua.Com».


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.