русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

Владимир Путинныћ алты мљселман проблемасы.

04.12.2003

«Владимир Путинныћ алты мљселман проблемасы» исемле мђкалђдђ «Русский Журнал» авторы РФ Президенты џђм мљселманнар мљнђсђбђтенећ нигезен аћларга телђгђн. Моны ул асылда мљселманнарныћ Дђњлђт Думасына сайлауларга катнашуы аша аћлаткан. Мђкалђ авторы мљселманлык идеясына ияреп Думага бљтенлђй њтеп булмаганлыгын яхшы аћлый.

Элеккеге сайлауларда (1995 џђм 1999 елларда) сайланучылар гадђттђ дини хислђрне еш куллана торган булган. «Ђ 2003 елда «Бердђм Россия» лидерлары гомумђн њз игътибарын православныйларга да, мљселманнарга да юнђлтмђде», - дип искђртђ «Русский Журнал». «Диннђр темасы асылда кечкенђ партиялђргђ бирелде». Ягъни алар бу темага сњз куертып бушка вакыт уздыра ала. Югыйсђ дини хислђр аша Думага уза алу, аеруча болай да аз санлы булган мљселманнарныћ шундый ук кечкенђ њзаћы белђн, мљмкин тњгел.

«Кремль тљзегђн сђяси базарда ислам партиясенђ ихтыяќ быел бик кечкенђ». Хђттђ элек, 1995 елда, татарлар я чеченнар, аварларныћ дини хислђре бњртеп чыккан вакытта да алар Дђњлђт Думасы сайлауларында бары тик 0,57 процент кына тавыш ќыя алган булганнар. Ђ безнећ Казанда кемнђрдер ђле татарчы партиягђ дђ РФ Думасы љчен 5 процент ќыю турында хыяллана. Ђ бит милли хис дини хис янында бик кљчсез. Татарлык идеясы гомумђн ђлегђ исђн калган татарда, аныћ татар традициялђрендђ инерция белђн яшђњчелђрендђ дђ 5 процент тђшкил итђ микђн соћ? Ђйтик, менђ Хђтер кљненђ бер мећ халык та чыкмаганын истђ тотсак, кистереп ђйтеп була, милли идеядагы партия татарныћ њзендђ дђ 1 процент сан ќыя алыр иде микђн соћ? Ђ инде 95 процент татар булмаган кешелђр яшђњче РФда исђ безгђ 0,1 процент тавыш турында гына хыялланырга кала. Књрђсез бит, «сђдака булсын» дип булса да тавыш биреп, татардан аермалы буларак «њземнеке њзђктђ» дип яшђњче бар кавказлылар тавышын кушып та ђле тавышлар саны 0,57 проценттан уза алмаган. Шућа књрђ моћарчы исламчыл партиялђр бары тик ућайлы моментта хакимияткђ якын торган џђм гап-гади бер ялгышлык белђн генђ партнерларсыз калган партиялђргђ ияреп Думага њтђ алды. 1999 едда ђнђ исламчыл «Рефах» «Единство» белђн бергђ булды. Ул вакытта чљнки «Отечество» «ат љстендђ» иде, књплђр «Единство»га шик белдергђн иде. Ђмма «Рефах» бђхетенђ каршы Путин «Единство» блогын яклады џђм автомат рђвештђ алар Думага уза алдылар.

Быелгы сайлауларда да бар исламчыл дип уйланучы партиялђр. Тик аларга реклама ясап тору нигђ кирђк булгандыр, билгесез. Элеккегедђн дђ аз тавыш ќыячаклары билгеле лђбаса. Тик «Русский Журнал» Россиянећ барыбер исламга кагылышлы алты сђяси проблемасы калуын искђртђ.

1. Мљселманнар арасыннан Мђскђњгђ ярый белгђн ачык, халык белђн эшлђргђ тиешле ќитђкчелђрне сайлап алу џђм хезмђт иттертњ. Югыйсђ, соћгы арада андыйларны китерњче конвеер туктап калган икђн. Тик ачык сђясђтчелђргђ барыбер Мђскђњ сњзенђ генђ тњгел, кайчакны халык сњзенђ дђ карарга туры килђ.

2. Шундый ук конвеер ачык сђясђтчелђр љчен генђ тњгел, ябык сђясђтчелђр: дђњлђт куркынычсызлыгы џђм тђртип урнаштыру идарђлђренђ дђ кирђк. Пагон љчен халкын сатарга риза булган мыеклы књндђм татар малайларына болай гына эш ышанып тапшырып булмый. Аларны да шиклђнмђслек дђрђќђдђ њстђрергђ, башка акчалырак иллђргђ я олигархларга сатылмаслык корбан кондициясенђ ќиткезергђ кирђк. Моны «Русский Журнал» «Кадыйров факторы» дип атый.

3. «Асланбеков факторы». Россия Ислам Конфренциясе Оешмасына керњ љчен «комиссар» Аслан Асланбековны куллана бит. РФ ИКО каршында њз йљзен ачарга тели.

4. «Идел буе белђн бђйле. Тљгђлрђк ђйтсђк: Шђймиев џђм Рђхимов реќимын сњтњ», - дип саный «Русский Журнал». Шулай ук чыганак «Мђскђњ Рђхимов белђн пакт тљзегђне књренђ», - ди. Тик аныћ каравы Рђхимов хакимияте њз телеканаллары аша Мђскђњнећ «самозванец»ларын сњгђ ди. Димђк Мђскђњнећ дђрђќђсе кабаттан аяк астына салынып таптала. Шулай ук Казанны егар љчен дип уйлап чыгарылган «керђшеннђр» џђм «урыс исламы» проблемасы да бу «сњтњ» сђясђтенећ шактый ућышсызлыкка очраганын сиздерђ.

5. «Дини екстремизм». Тик килђчђктђ бу тема гомумђн Россия белђн бђйлђп књрсђтелмђячђк, аны чит иллђргђ «чыгарачаклар» дип искђртелђ. «ИКО белђн хезмђттђшлеккђ љметлђнњ бу теманы искечђ яктыртуны тыя». Ђ Ислам Конфренћиясе Оешмасы белђн хезмђттђшлек искерђ башлаган очкычлар џђм пушкаларны вакытында акчага алышытырырга мљмкинлек бирђчђк.

6. Ельциннан калган демократик мирасны тулысынча њзгђртеп кору љчен мљселманнарны да уртак бер кулда тотарлык идарђ кирђклеге ачылган. Тик ђле џаман да бу идарђ 2003 елда Америка белђн «сугышып» кљлкегђ калган Таќетдин кулына бирелерме? Ђллђ элек ваџџабчылыкта гаеплђнеп, соћгы елларда хакимияткђ ярар љчен дђњлђтнећ ђйтик антитатар (латиницага мљнђсђбђтле) акциялђренђ телђп кушылучы Гайнетдингђ бирелерме, билгесез? Ќитмђсђ аларга каршы хђзер Кавказ мљфтилђре берлђште. Икесенђ дђ дини дђњлђти идарђне тоттырмаслар иде, тик проблема шул: хаман да мљселманнарныћ књпчелеге булып татарлар кала. 5 - 6 миллион татарны 70 мећ авар белђн тић карап булмый. Беренчелђре мђчеткђ йљрмђсђ дђ, сан белђн Мђскђњне љркетђ.

Дђњлђт Думасына сайлаулар узып китђр. Тик «Русский Журнал»да автор Александр Морозов якын арада президент сайлаулары да узачак дип искђртђ. Аны сайлау компаниясе «књпкђ кызыклырак булачак» џђм бу очракта мљселманнар факторын кайбер кандидатлар шулай да уйнатыр дип фараз кылына. Ђмма Президент сайлауларында кем жићђсе алдан ук билшеле лђбаса. Димђк буш сафсата сатарлармы, юкмы, ђлегђ билгесез. Морозов фикере њзендђ калсын. Ќитмђсђ аны хаман да Казанда урыс империалисты буларак хђтерлилђр ђле. «Юлдаш.ком» сайты форумында аны «Казанский телеграф» бђдрђф газетасын чыгаручы» буларак искђ алалар. Александр Морозов элеккеге «кабђхђт џђм татарга каршы ќан» булса да, аныћ књп фикерлђре дљрес.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.