русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

5 мећ россияле Хаќга бара.

04.12.2003

«2004 ел башында Мђккђгђ Исламныћ тљп бђйрђме Корбан вакытында узучы Хаќга 5 мећ россияле барачак”, - дип хђбђр итђ “NewsInfo”. Согудъ Гарђбстанында књмђк гыйбадђт 15 гынйварь џђм 26 февраль вакыты аралагында узар дип кљтелђ.

Хаќ оештыруда ярдђм итњ мђсьђлђлђре РФ хљкњмђтендђ Хаќ буенча Шура утырышында каралган. Бу Шура 2002 елда Дини берлђшмђлђр буенча комиссия тарафыннан оештырылган. Хљкњмђт утырышында ђзерлек турында Сђламђтлек, Транспорт министрлыклары, ЮХИДИ, таможня, ФИХ (ФСБ) вђкиллђре, чик сакчылары чыгыш ясаган.

Быел Россия хаќилђренђ «оешканлык максатыннан» бертљрле кием кияргђ тђкъдим ителђ. Ул сљтле кђџвђ (бежевый) тљсендђ булыр дип кљтелђ. Комачы мамык я ќитен тукымадан булачак. “Хатын-кызлар љчен озын итђкле хиќаблар белђн бергђ чалбарлар да каралган», - дип хђбђр итђ “NewsInfo”. Кагыйдђлђр буенча яшь ханымнар ирлђре белђн бергђ барырга тиеш. Ђ кырыктан узучы хатын-кызлар љчен аерым хатын-кыз тљркемнђре оештырылырга тиеш, дип искђртелђ.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.