русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

Авыл мулладан ућды.

25.11.2003

Заманасы, иле, халкы шундый бит: њз иреге белђн урыныннан китњче мулла урынына ђзер кеше табулары бик кыен. Шљкер, Ульяновски љлкђсенећ Иске Майна районы Иске Кызылсу авылында замана психологиясеннђн азат кеше табылды.

Габделхак хђзрђт авылдагы ике мђхђллђнећ берсендђ имам-хатиб вазифаларын њти иде. Халык аныћ белђн бик канђгать булса да, ул, картаям инде, дип, њзенђ алмаш эзлђњне сорады. Таптылар. Џђм ђхлак ягыннан Габделхак хђзрђтнећ њзенђ тић, ђмма дини белеме књбрђк булган Ибраџим хђзрђтне, шђџђрдђн чакырып, имам итеп куйдылар. Авыл халкы яћа мулладан ућдык, дип саный. Чынлап та, бу фикер нигезсез тњгелдер.

Ибраџим хђзрђт, Хђдичђ абыстай белђн берлектђ, мђдрђсђ оештырды. Балаларга дини белем бирњ авылда ђхлакый вђзгыятькђ дђ ућай тђэсир ясый. Тагын бер бик мљџим чара. Хђзерге заманда «дискотека» дигђн нђрсђне барыбыз да књз алдына китерђбездер. Иске Кызылсу авылында да шулай иде.

Шљкер, соћгы вакытта хђл њзгђрде. Моћа Хђдичђ абыстайныћ џђм Ибраџим хђзрђтнећ бию-уеннар алдыннан вђгазьлђре ярдђм иттелђр.

Тагын бер књркђм гадђт: быел Ибраџим хђзрђт укучы балалар љчен ислам рухында тђрбиялђњче ќђйге ял ќыены уздырды. Кызганыч, њз авылы балалары љчен генђ. Алдан сљйлђшњ буенча, бу авылга Ульяновски каласыннан да 60лап бала кайтып ял итђргђ тиеш иде, югыйсђ. Булмады, дип уфтана Ибраџим хђзрђт. Авыл хакимиятеннђн фатиха алган, район њзђгенђ барган. Анда да каршы сњз ђйтмђгђннђр. Лђкин лицензия кирђк дигђннђр. Ђ аны алу љчен санэпидстанция, янгын сњндерњчелђр артыннан йљреп, бихисап кђгазьлђр ќыярга кирђк. Чамалаган инде: сљйлђшкђн вакытка љлгереп булмый. Ђ шђџђрдђн килергђ ќыенган тљркем ќитђкчесе Галиябану Зиннђтуллова башка чара тапмагач, Татарстанныћ Тђтеш районына барып сыенган.

Тик барыбер, Ибраџим хђзрђт балаларын ислам дине талђплђре буенча тђрбиялђњче ялга урнаштыруга љметлђнгђн ђти-ђнилђрнећ кђефен кырмаска ќљрьђт иткђн. Лицензия артыннан чабып йљрњнећ нђтиќђсез булачагын белеп, лагерьны рљхсђтсез килеш оештырган. Њзе болай сљйли: «Ќаваплылык бар иде инде. Мђсђлђн, берђр бала авырып китсђ, нишлђр идећ? Тырыштык инде: азык-тљлекнећ ић сыйфатлысын гына алдык, пакьлек тоттык. Аллага тапшырдык та, шљкер, эшне башкарып чыктык. Чит-ятларга ђллђ ни сиздер-мђдек тђ. Ђ шђџђр балаларын књплђп чакырган булсак, џичшиксез, санэпидстанция килеп, штраф салыр иде. Тђртип бозу булмаса да, башбаштаклык, дип бђялђрлђр иде».

Ђйе, џђр эштђ киртђлђр булса кыен шул, Ибраџим хђзрђт хыяллана: «Ђнђ, ишетњенчђ, љлкђ њзђгендђ «Яшьлђр фонды» дигђн нђрсђ ачканнар, бик књп акча бирђлђр, ди балалар ялын оештыру љчен. Без акча сорамас та идек, ичмасам, методик яки рухи ярдђм булсын иде. Тљрле киртђлђр кормасыннар иде».

Лђйлђ Исламова
«Татар иле»


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.