русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

Ислам динен љйрђнүгђ этђргеч.

21.11.2003

Россия ислам университетыныћ дин ђџеллђре тарафыннан, изге Рамазан аена багышлап, тђњге тапкыр республика књлђмендђ бәйге-конкурс игълан ителгђн иде.

19 ноябрьдђ бу уку йортыныћ актлар залында аныћ нђтиќђлђре мђгълњм булды, ќићњчелђргђ бњлђклђр тапшырылды.

Бу ућайдан ќыелган халык алдында РИУ мљгаллиме Абдулмалик хђзрђт Сайдаралиев Коръђн укыганнан соң, сњз ярышныћ жюри рђисе урынбасары, нђшрият бњлеге ќитђкчесе Нурислам хђзрђт Ибраџимовка бирелде. «Мљхтђрђм ќђмђгать! Халкыбызныћ бу конкурска бик ќитди каравы ќаныбызны сљендерде. Књплђр њзлђренећ безгђ ќибђргђн хатларында дин љлкђсендђ ђле гыйлемнђренећ шактый сай икђнлеклђрен аћлаганнары хакында язганнар. Безгђ 100 дђн артык хат килде. Авторларныћ књбесе бњлђк алу љчен тњгел, фђкать изге Рамазан аенда њзлђренећ белемнђрен сынап карарга телђклђре барлыгын әйткәннәр. «Књп кенђ китаплар актарырга мђќбњр булдык», - дигђннђр. Шул ук вакытта Казанда бу сорауларга ќавап бирерлек чыганакларныћ ќитђрлек књлђмдђ булмавына зарланганнар. Мондый фикерлђр безнећ љчен дђ бик кыйммђтле иде, књбрђк мђгьлњматлы китаплар бастыруны арттырырга кирђк икән. Хапкыбызныћ дин белђн ничек кызыксынуын белњ љчен бу ярыш безгђ зур форсат булды. Кайберђњлђр бђйгенећ намуслы њтђчђгенђ шик белдерсђлђр дђ, сер берђњгђ дђ чишепмђде. Конкурсныћ тљгђл ќавапларын 1-2 кеше генђ белде. Без сорауларга бђяне 5 балл системасы белђн билгелђдек. Бу ућайдан Татар дђњлђт гуманитар институты укытучысы Илшат Гыймадиевнећ ќаваплары башкаларныкыннан аерылып тора иде. Кайбер сорауларга ул хђтта безнећ ќавапларга караганда да киңрәк, тђфсиллерђк итеп язган. Гомумђн, бу конкурста катнашучы џђркемгђ мин олуг рђхмђтлђремне белдерђм. Килђчђктђ дђ ул соћгысы булмас дигђн нияттђ калам», - диде Н.Ибраһимов.

Тантанада Министрлар Кабинеты каршындагы дин эшлђре советы вђкиле Венера Абдулxаевага, Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ уку-укыту бњлеге мљдире Рифкать хаќи Насыйбуллинга, ќићњчелђрнећ њзлђренђ - Илшат Гыймадиев (1 нче урын), Нияз хђзрђт Латыйпов (2 нче урын), рус миллђтеннђн бупган, ислам динен кабул иткђн Олег Мельниковка (5 нче урын) сњз бирелде. Галия Дибердиева (3 нче урын, Ђлмђттђн), Исламия Нуруллова (4 нче урын, Чистайдан), РИУдагы шђригать факультетыныћ IV курс шђкертлђре (5 нче урын) шулай ук ќићњчелђр дип игьлан ителде. Аларга бњлђклђр тапшырылды.

Соћыннан конкурсныћ оештыру комитеты рәисе, Коръђн факультеты деканы Оймђхмђд хђзрђт Маликов сњз алып болай диде: «Безне бигрђк тђ бђйгенећ соћгы көнендә, 10 ноябрьдә, Лениногорскидан Казанга килеп ќиткђн 84 яшьлек ђбинећ њзе белђн ќаваплар алып килње дулкынландырды. Гомумђн, конкурста пенсия яшендђге 8 кеше катнашты. Мљфти Госман хђзрђт Исхакый белђн кићђшлђшкђннђн соң, без аларга махсус бњлђклђр тапшырырга уиладык. Бу бђйге тђњге тапкыр њткђрелњенђ карамастан, њзенђ тљрле яшьтђге џђм тљрле џљнђр иялђре булган кешелђрне ќђлеп итте. Без аны уздыруда тљп химаячебез булган мљфти хђзрђтлђренђ њзебезнећ олуг рђхмђтлђребезне юллыйбыз».


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.