русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

Хђлђл ит ашыйбызмы?

21.11.2003

Соћгы елларда халыкныћ дингђ кайтуы, дини йолаларыбызны торгызу элегрђк башка да килеп карамаган кайбер мђсьђлђлђрне чишњ проблемасын алга китереп бастырды. Шуныћ берсе - мљселман халкына хђлђл ит юнђтњ. Сњз татар авыллары, мљселманнар књплђп яшђгђн тљбђклђр турында гына бармый. Андый проблема биредђ булмаска да мљмкин. Ђ менђ башка миллђт џђм башка дин тотучылар арасында эреп яшђњчелђргђ нишлђргђ? Жомга кљннђрдђ кайбер мђчет яннарында хђлђл ит сату оештырылса да, ул барлык мљселманнарныћ талђплђрен њти алмый. Сан буенча да, сыйфат буенча да. Шуныћ љчен дђ, Россиянећ тљрле тљбђклђренђ сибелеп яшђњче мљселманнар љчен ђлеге мђсьђлђне чишњне кљн тђртибенђ куяр вакыт ќитте.

Свердлов љлкђсе мљселманнары бу турыда ныклап уйлана башладылар инде. Куптђн тњгел Казыят идарђсе житђкчелђре књрше Тљмђн љлкђсенђ бу турыда тђќрибђ уртаклашырга барып кайттылар. Эш шунда ки, Тљмђн љлкђсендђ менђ инде ике елдан apтык хђлђл тавык ите ќитештерелђ икђн. Бу эш Каскара дип аталган татар авылында урнашкан кошчылык фабрикасында оештырылган.

Ић беренче чиратта биредђге чисталык игътибарны ќђлеп итђ. Зур, яћа, якты биналар заманча ќиџазландырылган. Џђр кљнне иртђнге 7 дђн 8 гђ кадђр аталы-уллы Мирза џђм Сираќетдин, шђригать кушканны тулысынча њтђп, дини кануннарга туры китереп, намаз укып, дога кылып 3000 баш тирђсе бройлер чебешне чалалар. Аннан соћ чебешлђр гомуми конвейерга эшкђртелергђ озатыла. Конвейердан кирђкле технология буенча эшкђртелеп чыкканнан соћ, хђлђл тавык ите махсус ясалган пакетларга тљрелђ.

Биредђге халык ђйтњенчђ, хђлђл ит кибеткђ килеп ќитњ белђн њк сатылып бетђ, халык шђригатьчђ суйган итне бик телђп ала. Ђмма сорауныћ куп булуына карамастан, хђлђл ит ќитештерњ књлђмен арттыру - фабрика љчен файдалы тњгел. Хезмђт ќитештерњчђнлеге кимњ аркасында бђялђрне берникадђр арттыру да чыгымнарны капламаячак. Шућа књрђ, тђњлекнећ башка љлешен фабрика гадђти режимда эшли.

Свердлов љлкђсе Казыят идарђсе ќитђкчелђре, технологияне ќитђрлек дђрђќђдђ љйрђнеп, бу эшне Свердлов љлкђсендђ дђ ќайга салып ќибђрергђ уйлыйлар. Димђк, озакламый урта Урал мљселманнары да, курыкмыйча, хђлђл ит ашый башлаячаклар.

Лилия Ђхтђмова,
Екатеринбург.

“Татаринформ”


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.