русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

Батыршаны искђ алдык.

21.11.2003

Башкортстанныћ Балтач районында татар халкыныћ књренекле улы Габдулла Галиевныћ (Батырша) тууына 285 ел тулуга багышланган фђнни-гамђли конференция булып њтте.

Башкортстанда патшаныћ колониаль сђясђтенђ каршы фетнђлђр ќитђкчесе Батыршанныћ истђлеген мђћгелђштерњ ќђџђтеннђн районда књп эшлђр башкарыла. Ђле дђ менђ фђнни-гамђли конференция башлану алдыннан район њзђге - Иске Балтачта данлы якташыбызныћ йорт-музеена нигез ташы салынды. Музей бу ел азагына њк тљзелеп бетђчђк, дип белдерде район хакимияте башлыгы А.Мђгъзумов.

Конференциянећ теоретик љлеше Башкортстанныћ тарих џђм филология љлкђсендђге галимнђре чыгышларына бай булды. Галимнђрнећ књпчелеге башкорт миллђтеннђн булганга, аларныћ чыгышларында Батырша гел «башкортныћ књренекле шђхесе» дип ђйтелде.

Конференциянећ гамђли љлеше Батырша исемен йљрткђн Югары Карыш мђктђбендђ узды. Анда татар балалары ќђфалана-хаталана башкортча шигырьлђр укырга тырышты. Кунаклар алдында чыгыш ясау љчен укучы балаларны шулай ђзерлђгђннђр иде. Њз теллђрендђ сљйлђсђ, Батыршаныћ рухы да куаныр иде дђ бит, лђкин љстђн кушылгач, татарча сљйлђргђ ярамый.

Лена Мђхмњтова,
Уфа.
“Татаринформ”


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.