русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

Монголиядђ дин њсештђ.

19.11.2003

Халыкара ислам яћалыклары агентлыгыннан алынган мђгълњматларга караганда, Монголиядђ яшђњче 2,5 миллион кешенећ 7 процентын мљселманнар тђшкил итђ џђм алар сан ягыннан, будда динендђгелђрдђн кала, икенче урында.

Дђџрилђр заманында биредђ барлык мђчетмђдрђсђлђр ябылган иде. СССР таркалгач, буддизм џђм ислам дђњлђт диннђре булып танылды. Хђзер анда 26 мђчет эшли. Монголия ислам ассоциациясе башлыгы Сђйран Кадер хђбђр итњенчђ, хљкњмђт тарафыннан мљселман дини њзђклђрен тљзњ љчен ќир бњлеп бирелгђн.

“Татар иле”


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.