русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

«Зынќырлы мђдрђсђ»сенђ куркыныч яный.

17.11.2003

Моннан 500 ел элек Кырымныћ Бакчасарай шђџђрендђ кырым ханы Гђрђй нигез салган танылган «Зынќырлы мђдрђсђ»сенђ яћадан куркыныч яный. Азрак вакытка тынып торган Свято-Успенский монастыре мђдрђсђне џђм аныћ ќирлђрен тартып алу турында дђгъва белдерђ. Бу эштђ аћа Кырым Автономияле Республикасы каршындагы дин эшлђре буенча комитет зур ярдђм књрсђтђ. Комитет њткђн елны, хђтта, мђдрђсђ бинасын џђм аныћ ќирен монастырьга тапшыру турында карар да чыгарган иде. Тик кырым татарларыныћ бу карарга карата каршылык књрсђтње аркасында гына бу эш туктатылып торган иде.

Књптђн тугел кырымтатар халкы Мђќлесендђ яћадан калкып чыккан бу књћелсез хђл турында сљйлђшњлђр булды џђм Кырымныћ Югары Советына кайбер тђкъдимнђр юлланды. Анда мђдрђсђне кырымтатар џђм украин теллђрендђ укытыла торган лицей итњ, яисђ аны Дђњлђт этнографик музее сыйфатында куллану, ић мљџиме – монастырьга мђдрђсђ ќирен бњлеп бирњ турындагы дђњлђт актын гамђлдђн чыгару турындагы тђкъдимнђр бар.

Симферополь, Дилђвђр Османов


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.