русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

Хаќ кылучылар љчен яћа кагыйдђлђр.

09.10.2003

Татарстан Җөмһүрияте мөфтие Госман хәзрәт ИсхакыйСогуд Гарђбстаныныћ Хаќ гамђллђре министрлыгы килђсе елныћ гыйнвар аенда хаќ кылырга телђњчелђргђ яћа талђплђр куя, дип белдерде Татарстан мљселманнарыныћ Диния нђзарђте рђисе Госман хђзрђт Исхакый. Ул књптђн тњгел Россия делегациясе составында ђлеге илдђ булып кайткан.

Бу талђплђрнећ берсе - дњрт компонентлы вакцина белђн прививка ясату. Россиядђ ђле мондый вакцина юк, ђмма Госман хђзрђт хаќ кылу вакыты ќитњгђ булдырылыр, дип љметлђнђ. Љстђвенђ, Согуд Гарђбстанына килњчелђргђ кунакханђдђ яшђњ турында алдан кайгыртып куерга кирђк, чљнки раслаучы документлардан башка виза тњлђнмђячђк. Ике ел элек хаќ кылучылар яшђгђн лагерьдагы янгынны искђ алып, аларга азык ђзерлђњ љчен баллонлы газ плитђлђреннђн файдалану тыелган.

Мөфти сњзлђренђ караганда, хаќ кылучыларга моныћ љчен махсус урыннар ќиџазландырылачак, ђ алар яшђячђк палаткаларга кондиционерлар куелачак. Яћа кагыйдђлђрдђ хаќ кылучыларга дини чараларны њткђрњне тђртипкђ салу љчен бертљрле кием џђм џђрбер ил љчен аерым билгелђр булдыру да мљџим диелђ.

Госман хђзрђт белдергђнчђ, Россиядђн килњчелђргђ квота 5500 кеше књлђмендђ билгелђнгђн, шул исђптђн, 2000 кеше џава юлы белђн, ђ 3500е ќир љсте транспорты белђн барачак.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.