русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

Иншаллаһ, диннђрара шура тљзелер.

26.08.2003

Кљньяк Кореяныћ башкаласы Сеулда дљнья диннђре башлыклары катнашында (алар арасында Россия Мљфтилђре шурасы рәистәше, мђчетлђр ассоциациясе рђисе мљфти Исмђгыйль хђзрђт Шђћгђрђев тђ бар иде) конфессияара конференция булып узды. Ќыенга ислам, православие, яһүди, будда, индус, кришначылар џђм башка диннђр ќитђкчелђреннђн тыш, Беларусьныћ элеккеге Президенты Станислав Шушкевич, Сейшель утраулары Президенты Джеймс Мэнхэм, Ђзђрбайќанныћ экс Премьер-министры Рђхим Гусейнов кебек танылган сәясәтчеләр, кић ќђмђгатьчелек вђкиллљре килгђн иде.

Мђќлестђ дљньядагы зур диннђрнећ њзара килешеп яшђњлђрен булдыру, аларныћ хљкњмђт ќитђкчелђре белђн элемтђсен ныгыту, заман проблемаларын хђл иткђндђ руханиларныћ да фикерен исђпкђ алу кебек мђсьђлђлђр каралды.

Мљфти И.Шђћгђрђев сњзлђренчђ, аныћ мондый зур ќыенда катнашуы ил мљселманнарыныћ Россиядђ генђ түгел, дљнья ќђмђгатьчелеге арасында мљџим урын тотуларын күрсәтә. «Мин шућа нык ышанам: дин ђџеллђре њзара тыгыз элемтђдђ торганда џђм бергђлђп хђрђкђт иткђндђ кешелек алдында торган бурычларны хђл кылганда дљрес юлларны табып булыр, халыкларныћ тыныч яшђве тђэмин ителер», - диде ул.

Конференция ахырында БМО оешмасы каршында диннђрара махсус шура тљзњ турында карар кабул ителде.

Соћыннан мљфти Исмђгыйль хђзрђт Сеулдагы «Ќђмигъ» мђчетендђ булды, анда Кљньяк Корея мљфтие Бђшир Ким белђн очрашты. Дустанђ шартларда њткђрелгђн ђћгђмђдђ Бђшир хђзрђт њзлђрендђ 185 мећ мљселман булып, шуныћ 35 мећен кореялылар, калганнарын Сурия, Пакыстан, Бангладеш кебек чит иллђрдђн килгђн ђџле ислам тђшкил итње хакында сөйләде. Кљньяк Кореяда 44 мђчет бар. Аларныћ књбесе Сеулда, Пусан, Джонджу, Кванджу шђџђрлђрендђ урнашкан. Гыйбадђтханђлђрдђн тыш, илдђ тагын ике ислам њзђге эшлђп тора икән.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.