русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

Бүген "Госмания" мөселман мәктәбендә беренче мәртәбә "Соңгы кыңгырау" яңгырады.

23.05.2003

Бу тантаналы бәйрәмдә ТҖ МДН вәкилләре, шул исәптә Валиулла хәзрәт Ягкуб, РИУ проректоры - Сөләйман хәзрәт Зарипов, ТҖ Министрлар Кабинеты карамагындагы дини эшләр Шурасы рәисе урынбасары Венера Габделхәева, "Мөхәммәдия" мәдрәсәсе директоры Наил Яруллин, язучы Туфан Миңнуллин, ТҖ мљселман хатын-кызлары оешмасы ќитђкчесе Ђлмира ханым Һәдия, ислам буенча китаплар авторы һәм шагыйрә Рәшидә ханым Исхакый, ТҖ мөфтиенең хәләл җефете - Гүзәлия ханым Исхакова, ТҖ кайбер мәчетләреннән имамлар, һәм шулай ук журналистлар, чыгарылучыларның әти-әниләре һәм дөнъяви мәктәпләрдән укытучылар бар иде. Алар чыгарылучыларны һәм укытучыларны олы бәйрәмнәре белән котладылар һөм бүләкләр бирделәр.

Бәйрәм тиешле дәрәҗәдә булсын өчен күп көч, профессиональ тәҗрибә куючы - мәктәп директоры - Камил Валиуллинның йөзендә әйтеп бетергесез шатлык һәм шул ук вакытта арганлык билгесе бар иде.

Дђњлђти булмаган гомуми белем бирњ йорты «Госмания» урта мђктђбе - 6 яшьтђн алып балаларга дђњлђт стандартына нигезлђнгђн урта белем бирњ белђн беррђттђн, Ислам фђннђреннђн (гакыйдђ, фикџ, Коръђн Кђрим, хђдис, Ислам тарихы) џђм гарђп теленнђн дђ тљпле белем бирђ.

«Госмания» мђктђбе - ХІХ гасырныћ азагы - ХХ гасырныћ башында Казан шђџђренећ эре џђм мђшџњр мђдрђсђлђрнећ берсе булган «Госмания» мђдрђсђсенећ дђвамчысы. Ул Казан сђњдђгђре Ќиџанша Бикмљхђммђт углы Госманов тарафыннан Тихвин урамында (хђзерге Тукай урамыныћ 1, 3, За йортлары) тљзелђ. Ућышлы эшлђп килгђн мђдрђсђ 1917 нче елгы инкыйлабтан соћ ябыла.

Мђктђп њзенећ эшчђнлеген 1995 елныћ сентябрь аеннан баш лады. Аныћ учредителе – Татарстан Ќљмџњрияте мљселманнарыныћ Диния Нђзарђте. Беренче уку елын мђктђп 1 сыйныфныћ 12 укучысы белђн 72 номерлы балалар бакчасында башлап ќибђрде, соћыннан љч бњлмђле фатирга књчеп, шунда 1 нче уку елын тђмамлады. 1996/97 уку елыннан бирле мђктђп Каравай бистђсендђге «Нур-Ислам» мђчетенећ мђдрђсђ бинасында эшлђп тора

Мђктђпнећ максаты - гарђп телен белњче џђм тормыш љчен кирђкле булган белемнђрне алган, тирђ-якка дљрес карашлы џђм яшђњ рђвешен исламча алып барган шђхесне тәрбияләү. Шул сђбђпле мђктђптђ укыту џђм тђрбия итњ Исламга нигезлђнгђн юнђлештђ алып барыла.

Бњгенге кљндђ мђктђптђ барлыгы 87 укучы 1-3, 5-9 сыйныфларда белем ала.

Хәерле юл, беренче карлыгачлар!

Фотода сулдан уңга: Сөләйман Зарипов, Валиулла Ягкуп, Наиль Яруллин, Камиль Валиуллин. Валиулла хәзрәт Ягкуп
Рәшида абыстай Венера Габделхаева
Беренче карлыгачлар. Хәерле юл!


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.