русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

Календарь кирђксђ шалтырат: 8432 - 64-61-58.

10.11.2003

Тњбђн Камада рус телендђ "Муслим" календаре дљнья књрде дип хђбђр иткђн идек инде. Мондый басмалар Казанда дистђгђ якын. «Дини-мљселман календаре»н сез 64-61-68 телефоны белђн шалтыратып мљфтият бухгалтериясеннђн дђ сорый аласыз.

Соћгы "Сады праведных", "Мудрость и логика призыва пророков" кебек татар телле укучыга аз билгеле булган китаплардан љзеклђр урын алган.

"Мљслим" шулай ук Казанда Иман нђшрияте тарафынна чыгарылучы популяр «Мљселман календаре»нђ ияреп Мђскђњ, Казан, Ижау, Краснодар, Ырымбур, Пермь, Самара, Ульяновск, Тљмђн, Уфа џђм Челђбе шђџђрлђре љчен дђ намаз вакытларын биргђн. Бары тик бу русча календарьнећ бђясе генђ Казанда чыгучы ќђдвђллђрдђн ике-љч мђртђбђ кыйммђткђ сатыла.

Ђ књнегелгђн џђм тансыкка ђверелгђн «Мљселман календаре»н, шулай ук нђзарђт тарафыннан чыгарылган «Дини-мљселман календаре»н Тукай урамында 38 йортта урнашкан китап кибеттђн алырга була. Яисђ соћгысын сез 64-61-68 телефоны белђн шалтыратып мљфтият бухгалтерясеннђн дђ сорый аласыз.

Шулай ук арзан бђягђ Казанда инде берничђ ел басылучы «Мусульманксий календарь - 2004»не дђ сатып алырга була. Телђњчелђр љчен телефон: 93 42 92. Билгеле булганча шундый ук календарь числолык формасында Мђскђњдђ дђ чыга. Анысын инде РФ башкаласындагы Ќђмигь мђчетеннђн сорый аласыз.

Гамил Гыйбадуллин


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.