русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Ислам динен өйрәнү

Искитђрлек гыйлем чыганагы.

12.12.2003

Татар энциклопедия институты хезмђткђрлђренећ берничђ еллар дђвамында алып барылган киеренке эше нђтиќђсендђ хђзерлђнгђн ђлеге басманыћ дљньяга чыгуы — зур вакыйга. Заманында Ризаэддин бине Фђхретдин тарафыннан татар мђдђнияты буенча эшлђнгђн беренче энциклопедик хезмђт булган «Асар»дан соћ йљз ел узгач, беренче татар энциклопедиясе басылды.

Миллђтнећ сакланышы љчен бњгенге кљндђ аныћ Фђннђр академиясе, Милли университеты булу нинди зур роль уйнаса, энциклопедиясе булу да шундый ук ђџђмияткђ ия.

«Татар энциклопедиясе» Республика Президенты М.Шђймиевнећ 1997 елныћ 10 февралендђ чыгарылган Указы џђм аны Татарстан Хљкњмђтенећ раславы нигезендђ языла башлады. Ђлеге олы басманы хђзерлђњдђ Г.Сабирќанов ќитђкчелегендђге фђнни коллективныћ хезмђте тњгелгђн, аныћ баш мљхђррире — академик М.Хђсђнов.

Минем љчен Энциклопедия институтыныћ эшчђнлеге, аныћ коллективын туплау чоры шактый таныш тарих. Бу дђвердђ аныћ њсешендђ књп авырлыклар ќићеп њтелде. Авырлыкларныћ ић саллысы хђзерлекле кадрлар туплау љлкђсендђ булды.

Татар энциклопедия институтыныћ беренче зур эше бер томлык «Татар энциклопедик сњзлеге» («Татарский энциклопедический словарь») исеме белђн 1999 елныћ кљзендђ басылган иде. Ђлеге сњзлек, њз чиратында, татар ќђмђгатьчелеген милли энциклопедия белђн таныштыру юлында беренче карлыгач булды, џђм менђ инде олы хезмђтнећ беренче томы да кулыбызга килеп керде.

Яћа басма биш томнан торачак џђм анда егерме мећ берђмлек мђкалђ керђчђк. Энциклопедия битлђрендђ татар дљньясы џђм Татарстан Республикасы књренекле кешелђренећ, шђхеслђренећ тормышлары, кылган кадерле эшлђре бђян ителђчђк.

Моннан тыш, «Татар энциклопедиясе»ндђ Татарстанныћ икътисады, табигате, табигый байлыклары, њсемлеклђре, хайваннар дљньясы, балыклары, кошлары, бљќђклђре хакында тђфсилле мђгълњматлар кертелђ. Татар этник тарихы, этнографиясе, сђнгате, музыкасы, мђгарифе, матбугаты, ђдђбияты, офыклары, џљнђрлђре, сђнгате џђм башка тармакларга караган нигезле мђгълњматлар бирелђ.

Энциклопедияне тљзњ џђм язу љлкђсендђ књп фђнни оешмаларныћ хезмђткђрлђре катнаша. Мђсђлђн, анда Татарстан Фђннђр академиясе, Россия Фђннђр академиясе институтлары, Казан џђм башка шђџђр-дђге югары уку йортлары, тикшеренњ њзђклђре џђм башка белгечлђр эшлилђр.

Энциклопедиянећ беренче томы матур тышлыкта, яхшы кђгазьдђ, бай бизђлеш материаллары — карталар, картиналардан књчермђлђр, фоторђсем-нђр, таблицалар кертелеп басылган.

Китапныћ ахырына аны язуда катнашкан галим-галимђ-лђрнећ алфавитлы исемнђр књрсђткече бирелђ. Исемлектђ китерелгђн фамилиялђрнећ саны 460 берђмлек тђшкил итђ.

«Татар энциклопедиясе»нећ беренче томы бай мђдђни џђм тарихи мирас иясе булган халкыбызны љйрђнњчелђр љчен искитђрлек гыйлем чыганагы буларак тђкъдир ителњгђ лаек. ».

Марсель ЂХМЂТЌАНОВ
"Татар иле"


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.