русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Ислам динен өйрәнү

18.12.2003 Печатная книга на арабском языке у татар.
Арабская книга продолжает издаваться вплоть до 30-х годов ХХ века и продолжает пользоваться спросом у татароязычного читателя и после середины ХХ века.


17.12.2003 Мир ислама. (Первый номер)
Что побудило их взяться за выпуск нового исламоведческого издания? Во-первых, обозначившееся во всем мире усиление интереса к этой самой молодой из мировых религий.


15.12.2003 Мђгърифђтче кыз.
Якты дљньяда нибары 25 ел гына яшђсђ дђ, замандашларында ић матур истђлеклђр калдырган гњзђл зат - шагыйрђ џђм публицист-мљхђррир Фатыйма-Фђридђ аерым урынны алып тора. Бу зыялы кызныћ халкыбызга хезмђт итњгђ багышланган хђерле гомере кыскалыгы белђн


12.12.2003 Искитђрлек гыйлем чыганагы.
Татар энциклопедия институты хезмђткђрлђренећ берничђ еллар дђвамында алып барылган киеренке эше нђтиќђсендђ хђзерлђнгђн ђлеге басманыћ дљньяга чыгуы — зур вакыйга. Заманында Ризаэддин бине Фђхретдин тарафыннан татар мђдђнияты буенча эшлђнгђн беренче


10.12.2003 Сабирќан мљгаллимнећ хатирђлђре.
Бу язмада сњз хђзерге Чаллы шђџђреннђн ерак тњгел бик кечкенђ Куады исемле татар карьясендђ 1880 елда туып, бик ерак Алматы шђџђрендђ 90 яшен тутырып вафат булган укытучы, журналист Сабирќан Шакирќан улы Шакирќанов џђм аныћ кулъязма дђфтђрлђре турында


09.12.2003 Милли университет турында.
Заманыбыз белем, укымышлылык заманы. Књпме миллђтлђр шућа омтылалар, лђкин кара кљчлђр аларныћ белем алуга булган, яшђњгђ булган омтылышларына каршы ачык та, астыртын да кљрђш алып баралар. Татар халкы яшђеше љчен мљџим булган шђйлђр белђн дђ шул тарих


04.12.2003 Шђркыять џђм исламиятнећ олы галиме.
Мин Равил Ђхмђт улы Њтђбай-Кђрими белђн илле елдан артык танышмын. Казан дђњлђт педагогика институтында (хђзер университет) укыган якташ иптђшлђрем књп белергђ, књпне књрергђ омтылучы, џђрнђрсђ белђн кызыксынучы сабакташлары Равил исемле егетнећ 1953


03.12.2003 Ибн Фадлан татарча сљйли. М.ЂБЂК, Казан.
Тарихта шундый язма хатирђлђр сакланалар, аларныћ кайсылары ки, бер регион љчен генђ тњгел, берничђ континент иллђре, халыклары љчен дђ гасырлар буе кыйммђтле мирас булып калалар. Гарђп дипломаты Ђхмђт Ибн Фадланныћ 922 нче елда Урта Иделгђ ясалган


26.11.2003 Кем ул Габдрахман Гомђри?
Татар мђдђнияте њзђклђрен љйрђнњ проблемасы фђнебездђ ић артта калган љлкђ булып санала. Татарстаннан читкђ чыккан саен, аныћ мирас буларак югала баруыннан башка берни дђ ђйтђ алмыйбыз. Ярый ђле Оренбургтагы мђдђ-ниятебез тарихи њткђнен хљрмђтле Мђдинђ©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.