русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Всего записей 238 | << 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>

07.03.2008 “Россиянећ ќиде могќизасы” проектында Казанныћ тарихи объектлары да бар
Мђгълњм булганча, 2007 елныћ июль џђм октябрь айларында “Россиянећ ќиде могќизасы” дигђн бер њк тљрле исем белђн, илнећ туристик потенциалын њстерњ џђм аныћ мђдђни мирасын популярлаштыру максатыннан, књлђмле ике проект старт алган иде. Акциялђрнећ


03.03.2008 “Мљхђммђдия”дђ — Ислам џђм террорчылык турында лекциялђр укылды
Бњген Казандагы “Мљхђммђдия” мђдрђсђсендђ “Ислам џђм террорчылык” дигђн темага лекциялђр укылды. ТР Министрлар Кабинеты каршында эшлђп килњче Дин эшлђре буенча шура џђм ТР мљселманнары Диния нђзарђте белђн берлектђ оештырылган чарада, мђдрђсђнећ бишенче


2,24 Kb 29.02.2008 Диния нђзарђте хезмђттђшлеклђрне ныгыта
(Казан, 26 февраль, “Татар-информ”). Бњген ТР мљселманнары Диния нђзарђтендђ Харьков љлкђсе мљселман оешмасы белђн халыкара сљйлђшњлђрне алып баруда њзара ярдђмлђшњ, дини уку йортларын џђм китапханђлђрен кирђкле ќиџазлар белђн тђэмин итњ буенча килешњ


Казанда бљтен Россия буенча ќыелган яучыларныћ семинары узачак
ТР Мљселманнары Диния нђзарђте каршындагы республика мљслимђлђре Советы Казанда бљтен Россиядђн яучыларны ќыеп семинар њткђрергђ ниятли. Ђлеге чара 19 июньдђ булыр дип кљтелђ. Татарстан мљслимђлђре Советы рђисе Наилђ ханым Ќиџаншина хђбђр итњенчђ,


Всего записей 238 | << 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.