русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Всего записей 238 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

15.04.2009 Мђрќани мђчетендђ имамнар ќыелышы узды
Кичђ Мђрќани мђчетендђ Казан шђџђре имамнары ќыелышы узды. Ќыелышны Казан мљхтђсибе Мансур хђзрђт Ќђлђлетдинов алып барды. Анда ТР Министрлар Кабинеты каршындагы Дин эшлђре идарђсе ќитђкчесе Ренат Вђлиуллин да катнашты. Кљн њзђгендђге берничђ актуаль


14.04.2009 Татарстанныћ электрон таныштыру хезмђте Россиядђ генђ тњгел, ђ дљнья књлђмендђ дђ популярлаша бара
”Info Ислам“ мђгълњмат агентлыгыныћ мљселман таныштыру хезмђте nikahrt.ru кљннђн-кљн популярлык казана бара. Порталныћ нибары 10 кљн эшлђњ дђвамында, анда инде 700 дђн артык кеше теркђлгђн. Проект авторлары хђбђр итњенчђ, сайтта татарстанлылар гына


07.04.2009 Каюм Насыйри музеенда “Ислам мђдђниятында гаилђнећ роле” темасы буенча лекция оештырыла
15 майда Казанныћ Каюм Насыйри музеенда “Ислам мђдђниятында гаилђнећ роле” темасы буенча лекция њтђчђк. Аны танылган ќђмђгать эшлеклесе, язучы џђм мђгърифђтче Илдус Ђмирханов укый. Очрашуга Казан дђњлђт, Татар дђњлђт гуманитар-педагогика университеты џђм


07.04.2009 Пакстанныћ Россиядђге илчесе Татарстан мљфтиятендђ булды
Бњген Пакстан Ислам Республикасыныћ РФдђге Гадђттђн тыш џђи Тулы вђкалђтле илчесе Мохкамад Халид Хатак, Татарстанга рђсми визиты барышында, Татарстан мљфтие резиденциясендђ дђ булды. Аны республика мљфтиенећ дин эшлђре буенча урынбасары Сљлђйман хђзрђт


07.04.2009 Татарстанныћ электрон таныштыру хезмђте Россиядђ генђ тњгел, адљнбья књлђмендђ дђ популярлаша бара
”Info Ислам“ мђгълњмат агентлыгыныћ мљселман таныштыру хезмђте nikahrt.ru кљннђн-кљн популярлык казана бара. Порталныћ нибары 10 кљн эшлђњ дђвамында, анда инде 700 дђн артык кеше теркђлгђн. Проект авторлары хђбђр итњенчђ, сайтта татарстанлылар гына


25.03.2009 Чаллыда Коръђн укучылар конкурсы уза
Бњген Татарстанныћ  Яр Чаллы каласында 16 яшькђчђ њсмерлђр арасында Коръђн укучыларныћ 14 нче конкурсы њткђрелђ, Анда Татарстаннан, шулай ук Башкортстан, Удмуртия џђм Киров љлкђсеннђн килгђн конкурсантлар катнаша. Чараны оештыручылар – Яр Чаллы


Всего записей 238 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.