русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Всего записей 238 | << 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>

25.03.2008 “Независимая газета” коткы таратырга омтыла
“Независимая газета” да, Татарстан Диния нђзарђте тарафыннан, басманыћ баш мљхђррире исеменђ юлланган хат басылды


20.03.2008 Яшел Њзђндђ - Ризаэддин Фђхретдин эзлђре буйлап
  Бњген Яшел Њзђндђ татар халкыныћ мђшџњр  мђгърифђтче-галиме, мљфти Ризаэддин Фђхретдиннећ хезмђтлђренђ багышланган фђнни-гамђли конференция њтте. Анда танылган галимнђр, КДУ, РИУ џђм Шиџабетдин Мђрќђни исемендђге Тарих институты


20.03.2008 “Фђнис” мђдрђсђсе укырга чакыра
  Татарстан Диния нђзарђтенећ Ютазы районы мљхтђсибђте “Фђнис” мђдрђсђсенђ укырга чакыра. Анда 2008 – 2009 уку елына Шђригать џђм Коръђн хафиз (кызлар љчен) факультетларында егет џђм кызларга тулы џђм тулы булмаган урта дини белем бирђчђклђр.


20.03.2008 Казанга беренче тапкыр Уфаныћ мљнђќђтлђр башкаручы “Илаџилар” тљркеме килђ
Агымдагы елныћ 5 апрелендђ Казанныћ “Сђйдђш” Мђдђният њзђгендђ дини ќырлар башкаручы њзенчђлекле татар тљркеме “Илаџилар”ныћ концерты була. Уфаныћ “Илаџилар” тљркеме, ул – 20 кешедђн торган  ирлђр хоры. Ђлеге иќат коллективы Уфаныћ Киров районындагы


20.03.2008 Бњген — Мђњлид бђйрђме
  Џиќри ел исђбе буенча, рабигуль ђњвђл аеныћ уникенче кљне Ислам дљньясында зур тантана буларак билгелђп њтелђ. Бу кљн — бљтен дљнья мљселманнарыныћ олуг Мђњлид бђйрђме, пђйгамбђребез Мљхђммђд (с.г.в.) туып, дљньяны нурландырган кичђдер. Ђлеге


20.03.2008 Ульяновскиның “Ак калфак” оешмасы гарәп язмасын өйрәнү курслары оештырды
  Ульяновски өлкә татар милли-мәдәни мохтәрияте каршында эшләп килүче “Ак калфак” хатын-кызлар оешмасы тырышлыгы белән гарәп язмасын һәм ислам дине кануннарын өйрәнү


Всего записей 238 | << 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.