русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Всего записей 238 | << 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>

03.05.2008 Мђдрђсђ студентлары умартачылык белгечлеге буенча практика њтђ
Ислам кабул ителњнећ 1000 еллыгы исемендђге Казан югары мљселман мђдрђсђсе шђкертлђренећ  май башыннан умартачылык белгечлеге буенча еллык практикалары башланды. Љченче курста укучы 9 студент Югары Ослан районыныћ Никольское авылындагы умарталыкта


03.05.2008 Ислам мђдђниятын, фђне џђм мђгарифен яклау Фонды башкарма директоры Татарстан Диния нђзарђтендђ булды
Казанга ике кљнлек сђфђре вакытында,  Ислам мђдђниятын, фђне џђм мђгарифен яклау Фонды башкарма директоры Н.И.Тупицын Татарстан Диния нђзарђтендђ дђ булды. Республика мљселманнары Диния нђзарђте Аппараты  белђн очрашу барышында, ђлеге фонд


30.04.2008 ТР Мљселманнары Диния нђзарђтенећ хђйрия идарђсе чираттагы акциягђ ђзерлђнђ
3 майда Казанныћ биш гыйбадатханђсендђ -  “Хљзђйфђ”, “Казан нуры”, “Рамазан”, “Ђнилђр” џђм “Сљлђйман” мђчетлђрендђ, ђлеге мђхђллђлђрдђ исђптђ торган азкеремле кешелђр љчен хђйрия ашлары уздырылачак. Татарстан Диния нђзарђтенђ караган “Азу” кафесында


30.04.2008 Берлђшкђн Гарђп Ђмирлеклђрендђ њтђ кечкенђ кыйммђтле Коръђн эшлђнгђн
Берлђшкђн Гарђп Ђмирлеклђрендђ уникаль кечкенђ Коръђн сатыла башлаган. 10 мећ юл ак сапфирдан ясалган 20 наночипта алтын яки платина кысаларда чокып язылган. Изге китапныћ књлђме – 58мм.га 98 мм. Технологияне “Mir Enterprises” компаниясе ике ел дђвамында


29.04.2008 Казанныћ “Сљлђйман” мђчете хђзер Дагстаннан да књрмђњче шђкертлђрне кабул итђ
Башкаланыћ Левченко бистђсендђге “Сљлђйман” мђчетендђ књзлђре бљтенлђй књрмђгђн кешелђр љчен исламны љйрђнњ буенча айлык реабилитация  курслары  яћадан ачылды. Бу юлы шђкертлђрнећ књпчелеге -  Дагстан республикасыннан. Ђлеге курсларда


29.04.2008 Россиянећ Хаќ-миссиясе Согуд Гарђбстаны Короллеге белђн килешњ тљзњ љчен сђфђргђ китте
Шушы кљннђрдђ Согуд Гарђбстаны Короллегенећ хаќ эшлђре буенча министрлыгы белђн Россия арасында килешњ имзаланырга мљмкин. Шул максаттан, Россия Федерациясе Хаќ-миссиясе ђлеге илдђ -  сђфђрдђ. Делегация составында – РФ Хљкњмђтендђ хаќ буенча


Всего записей 238 | << 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.