русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Всего записей 238 | << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

10.06.2008 Казанда Ислам њсеш банкыныћ инвестиция конференциясе эшли
 Бњген Казанда Ислам њсеш банкыныћ Халыкара инвестиция конференциясе ачылды. Татарстан башкаласында ђлеге финанс учреждениесенећ инвестиция конференциясен уздыру хакында њткђн елныћ май аенда Ауропа Њсеш џђм реконструкция банкыныћ Казанда узган


29.05.2008 Татарстан мљфтие Казанныћ барлык имамнарын да Аллаџы Тђгалђдђн 2013 ел Универсиадасын уздыруга дђгъва бђйгесендђ Татарстан башкаласыныћ ќићњен сорап дога кылырга чакырды
Бу ќомгада Казан мђчетлђрендђ њтђчђк вђгазьлђрдђ Ислам карашынча спортныћ љстенлеклђре хакында сљйлђргђ ниятлилђр. Ќомга намазыннан соћ мђчетлђргђ килњчелђрнећ барысы да имамнары белђн берлектђ,  Аллаџы Тђгалђдђн  2013 ел Универсиадасын


29.05.2008 “Кичке вђгазьне“ тыћлагыз
ТР мљселманнары Диния нђзарђте сайтыныћ “Медиа” бњлегендђ , “Татар-информ” агентлыгы белђн нђзарђтнећ уникаль проекты булган “Кичке вђгазь” тљшерелгђн биш тапшыру урнаштырылган. Инде барлыгы 12 шундый тапшыру ђзерлђнде џђм якын арада аларныћ барысы да


29.05.2008 Казанда - “Йљрђк парђлђре” дигђн балалар бђйгесе
Агымдагы елныћ  июлендђ  ТР мљселманнары Диния нђзарђте республика мљселман хатын-кызлары оешмасы белђн берлектђ балалар арасында “Йљрђк парђлђре” дип исемлђнгђн бђйге њткђрђ. Мђктђп яшендђге балалар арасында оештырылучы ђлеге конкурс “Ић


29.05.2008 Казанда Ислам финансларына багышланган халыкара семинар њткђрелђ
5-6 июнь кљннђрендђ Россия Ислам университетында “Ислам финанслары — банкинг џђм иминиятлђштерњ” (“Исламские финансы – банкинг и страхование”) дип исемлђнгђн I Халыкара семинар узачак. Мђгълњм булганча, ђлеге семинар, Ислам Њсеше банкы белђн берлектђ,


26.05.2008 “Фалнамђ” китабына кагылышлы Казыят карары
Коръђндђ, “Мђидђ” сњрђсенећ 90 аятендђ ђйтелгђнчђ: “Ђй, сез, иман китергђн бђндђлђр! Аракы эчњ, отыш уеннары, потларга табыну, юраулар – шђйтан гамђленнђн булган, пычрак эшлђрдер. Бђс алардан сакланыгыз, ерак торыгыз! Шаять, сез котылуга, ќићњгђ


Всего записей 238 | << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.