русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Всего записей 238 | << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

08.07.2008 “Сљлђйман” мђчетендђ књрмђњчелђр љчен чираттагы курслар дђвам итђ
Бу кљннђрдђ Казанныћ Мђскђњ районында урнашкан “Сљлђйман” мђчетендђ Россия тљбђклђреннђн килгђн 20лђп књрмђњче хатын-кыз махсус курсларда белем ала. Алар арасында Самара, Волгоград, Пермь тљбђклђреннђн, Чечен Республикасыннан, шулай ук Татарстанныћ


08.07.2008 Согуд Гарђбстанында 10 “ислам”кунакханђсе тљзелђчђк
Берлђшкђн Гарђп Ђмирлеклђре џђм Согуд Гарђбстанында 10 “ислам”кунакханђсе тљзелђчђк. «Landmark Hotel Management LLC» компаниясе 2010 ел азагына кадђр 10 кунакханђ ачарга ниятли, аларныћ эчке тђртибе ислам законнарына буйсыначак, дип хђбђр ителђ “Русский


27.06.2008 Књрмђњчелђр љчен янђ Хђйрия ашы уздырыла
28 июньдђ ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ “Идел-Хаќ” фонды каршындагы Хђйрия идарђсе, “Июль” хђйрия фонды ярдђме белђн Бљтенроссия Сукырлар ќђмгыяте ђгъзалары љчен зур хђйрия ашы њткђрергђ ниятли. Чечен республикасы кунаклары да булган ђлеге олугъ изге


27.06.2008 Мљселман яшьлђре арасында социологик тикшеренњлђр њткђрелђ
  26.06.2008-->Мљселман яшьлђренећ иќтимагый тормышка керткђн љлеше арта бара. Бу књренеш фђнни яктан љйрђнњне сорый, - дип белдерде ТР Фђннђр академиясе Тарих институтыныћ Ислам белеме бњлеге белгече Роза Нуруллина Татарстанныћ Спасс районында


27.06.2008 РИУда килђсе елдан журналистика џђм икътисади белгечлеклђр бњлеге ачылачак
Россия ислам университетында килђсе елдан журналистика џђм дљнья икътисади белгечлеклђре бњлеген ачарга ниятлилђр. Шђкертлђр дљньяви белем белђн беррђттђн, дини гыйлем дђ алачак.  Мљселман яшьлђренећ икенче фестивалендђ кысаларында узган “Идел


17.06.2008 Татарстанда II Мљселман яшьлђре фестивале уздырыла
23 июньдђ Кол Шђриф мђчетендђ II Мљселман яшьлђре фестиваленећ тантаналы ачылышы була. Бу хакта  “Татмедиа” агентлыгында узган матбугат конференциясендђ ТР Министрлар Кабинеты каршындагы Дин эшлђре советы рђисе Ренат Вђлиуллин, Татарстан мљфтиенећ


Всего записей 238 | << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.