русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Всего записей 238 | << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

28.08.2008 Госман хђзрђт Исхакый: “1 сентябрь иртђсеннђн уразаныћ беренче кљне башлана”
Билгеле булганча, 1 сентябрь — Рамазан аеныћ беренче кљне. Ягъни,  бу иртђдђ мљселман љмђттендђге ураза тотарга мљмкинлеге булган џђркем сђхђр ашаячак. Бу хакта бњген ТР мљселманнары Диния нђзарђтендђ, республикада Рамазан аеныћ ничек њтђчђге, бу


28.08.2008 Дини тђрбия џђм сабырлык — мљселман-татар гаилђсенећ тљп нигезе
“Тора алмагач, балалар хакына гына ир белђн яшђњ дђ дљрес тњгел инде, рђсми гаилђ корганчы, башта язылышмыйча яшђњ яхшырак” џђм башка шундый књп кенђ фикерлђр ишетергђ була бњгенге яшьлђрдђн. Ђйе, гаилђ мђсьђлђсенђ кагылышлы сораулар, фикерлђр аз


28.08.2008 Россия тљбђклђрендђ дђ “Таныштыру њзђклђре” булдырырга уйлыйлар
“Ќђмгыятьтђ кияњгђ чыга алмаган кызлар џђм љйлђнђ алмаган егетлђребез шактый. Аларныћ књбесе — югары белемле, тђрбияле гаилђдђн булган яшьлђр. Шуны књздђ тотып, без, ТР мљслимђлђре берлеге ђгъзалары, кулдан килгђн кадђр ярдђм итђргђ тырышып, яшьлђргђ њз


28.08.2008 Р.Мљхђммђтшин: “Ђлегђ бездђ Ислам турындагы белемнђр бик сай"
Казанда барган  Бљтендљнья татар яшьлђре форумында кысаларында Ислам дине тарафдарлары  Россия Ислам Университетына ќыелды.  “Шђхес формалаштыруда дини кыйммђтлђрнећ ђџђмияте” дип аталган утырыш РИУ ректоры Рђфыйк Мљхђммђтшин


28.08.2008 Госман хђзрђт Исхакый Ватиканныћ дђњлђт секретаре кардинал Анджело Содано белђн очрашты
27 августта  ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе, мљфти Госман хђзрђт Исхакый Ватиканныћ дђњлђт секретаре кардинал Анджело Содано белђн очрашты. Ђлеге рђсми очрашуда Диния нђзарђте рђисенећ беренче урынбасары вазифасын башкаручы Рамил хђзрђт


26.08.2008 ТР Диния нђзарђтендђ Рамазан ае башлану ућаеннан матбугат конференциясе
Татарстанда Рамазан ае ничек њтђчђк? Бу изге айныћ фазыйлђтлђре нинди? Уразаны кемгђ тотарга ярый џђм кљн дђвамында кемнђргђ ач тору кићђш ителми? Бу айда Аллаџы Тђгалђ ризалыгына нинди изге гамђллђр кылырга? Казанда џђм республиканыћ башка тљбђклђрендђ


Всего записей 238 | << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.