русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Всего записей 238 | << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

02.09.2008 Рамазан аенда мђчетлђргђ йљрњчелђр љчен бушлай автобуслар
“Рамазан ае дђвамында кичке намазларга йљрњчелђрне љйлђренђ бушлай автобуслар кайтарачак”. Татарстан мљфтиенећ беренче урынбасары вазифаларын башкаручы, “Кол Шђриф” мђчетенећ имам-хатыйбы Рамил хђзрђт Юнысов њткђн ќомга вђгазендђ ђнђ шундый шатлыклы


29.08.2008 Рамазан ае башлану ућаеннан Татарстан мљфтиенећ республика мљселманнарына мљрђќђгате
Кадерле дин кардђшлђрем! Ђссђлђмњ галђйкњм вђ рахмђтуллаџи вђ бђрђкђтњџ! Џђрберебез тормышында да тњземсезлек белђн кљтеп алган вакыйга – Изге Рамазан, ураза вакыты, барлык гљнаџлардан арыну, кичерњ, рухи яктан чистарыну ае башлана. Чын мђгънђсендђ Аллаџ


29.08.2008 Фитыр сђдакасын кемнђргђ бирергђ?
 Билгеле булганча, Рамазан аенда фитыр сђдакасын бирњ вђќеб санала џђм ул гаеткђ кадђр тапшырыла, дип белдерде, ТР мљселманнары Диния нђзарђтендђ узган матбугат очрашуында, мљфтинећ беренче урынбасары вазифасын башкаручы Рамил хђзрђт Юнысов. Ул


29.08.2008 Рамазан аенда Казан мђчетлђрендђ ифтар мђќлеслђре оештырылачак
 Быел да Рамазан аенда башкаланыћ барлык мђчетлђрендђ диярлек ифтар мђќлеслђре оештырылачак. Шул ук вакытта хђлђл кафеларда да “авыз ачу”лар њткђрелђчђк, дип белдерде ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе, мљфти Госман хђзрђт Исхакый, Диния


29.08.2008 Рамазан аенда “Бђхетле” кибетлђр челтђрендђ хђйрия акциясе оештырыла
Рамазан аенда башкаланыћ “Бђхетле” супермаркетларында, “Изгелек ќирдђ ятмый” дигђн хђйрия акциясе узачак. “Сезнећ ярдђм аларга дљньяны танырга булышлык итђр” дигђн шигарь астында узачак ђлеге чараныћ тљп максаты — казанлыларны начар књрњчелђргђ џђм књрњ


28.08.2008 Казанныћ тагын бер яћа мђчетендђ тђњге азан яћгырады
Бњген башкаланыћ Совет районына караган Нагорный бистђсендђ яћа мђчет ачу тантанасы булды. Ђлеге бистђдђ бу -  икенче, ђ тулаем Казанда 52 нче иман йорты. Шушы истђлекле вакыйга ућаеннан њткђрелгђн чараны Татарстанныћ Баш казые Ќђлил хђзрђт Фазлыев


Всего записей 238 | << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.