русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Всего записей 238 | << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

26.11.2008 Казанга Кђгъбђтулла япмасы — кисва бњлђк ителде
“Изге йорт — Кђгъбђтулла япмасы Россия мђчетлђре арасында беренчелђрдђн булып Кол Шђриф мђчетенђ тапшырыла”, - дип белдерде бњген кисваны тапшыру тантанасында Согуд Гарђбстаныныћ Россиядђге Гадђттђн тыш џђм тулы вђкалђтле Илчесе Али Хасан Джафар. Њз


19.11.2008 “2008 ел мљселман хатын-кызы” кем булыр?
3 декабрьдђ Татар дђњлђт гуманитар-педагогика университетында “2008 ел- мљслимђсе” исеме астында хатын-кызныћ рухи матурлыгы конкурсыныћ финалы узачак. Татарстан мљслимђлђре берлеге Наилђ Ќиџаншина сњзлђренђ караганда, конкурсныћ оештыручылары булып,


19.11.2008 Имам-хатиблар игътибарына!
25 ноябрьдђ Татарстан мљфтияте резиденциясендђ, кљндезге сђгать унда ТР Диния нђзарђтенећ Алтынчы пленумы њзенећ эшен башлый. Анда, агымдагы елныћ 8 декабренђ туры килгђн Корбан бђйрђменђ ђзерлек хакында сњз барачак. Шулай ук быелгы хаќ сђфђренђ бђйле


14.11.2008 Ислам темасын кић яктыртучы журналистларныћ “Калђм” республика бђйгесенђ йомгак ясалды
Башкаланыћ “Азу” татар ашлары  кафе-ресторанында,  II Мљселман матбугат басмалары фестивале кысаларында њткђрелгђн “Калђм” дигђн журналистлар бђйгесенђ йомгак ясалды.  Быелгы иќади конкурста Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте дипломы


14.11.2008 Мљселман матбугат чараларыныћ Икенче фестивале тђмамланды
Казанда мљселман матбугат басмаларыныћ II фестивале њзенећ эшенђ йомгак ясалды. Башкала журналистлары белђн бергђ, Россиянећ 12 тљбђгеннђн дин темасын яктыртучылар џђм аерым матбугат басмалары нђшер итњчелђр “Мљселман журналистларыныћ Бљтенроссия


10.11.2008 Россия Ислам университетына 10 ел
26 ноябрь кљнне “Казан” милли-мђдђни њзђгендђ Россия Ислам университеты (РИУ) оешуга 10 ел тулу ућаеннан тантаналы чара була. Анда танылган ќђмђгать џђм дин эшлеклелђре, галимнђр катнашачак, дип белдерђ РИУныћ матбугат хезмђте. Моннан тыш, тантана


Всего записей 238 | << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.