русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Всего записей 238 | << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

01.02.2009 Татарстаннан килеп Мђккђдђ хаќ кылучылар љчен књпкатлы 16 йорт арендаланган
Узган елгы хаќ вакытында Мђккђ џђм Мђдинђ калаларында Татарстаннан килгђн хаќилар књпкатлы 16 йортка урнаштырыла. 2008 ел хаќында республикадан 2 мећнђн артык кеше катнашкан. Алар изге ќирлђргђ заманча 13 џава лайнерында барды. Ђлеге саннар “Идел-Хаќ”


01.02.2009 Казанда 2008 ел Хажына йомгак ясадылар
Казанда “Идел-Хаќ” тљбђкара хаќ њзђге њткђн елгы хаќга нђтиќђлђр ясады. Шул ућайдан уздырылган чарада 100 гђ якын кеше катнашты. Алар арасында – мљфти Госман хђзрђт Исхакый ќитђкчелегендђге ТР ДН вђкиллђре, Татарстанныћ Дин эшлђре Советы башлыгы Ренат


28.01.2009 Татарстан мљфтие митрополит Кириллны Мђскђњ џђм бљтен Русия патриархы итеп сайлануы белђн тђбриклђде
Мђскђњ џђм бљтен Русия патриархы  


26.01.2009 Њткђн хаќга нђтиќђлђр ясала
Узган хаќга нђтиќђлђр ясау  максатыннан, Татарстанга,  Россиянећ 28 тљбђгеннђн вђкиллђр килђчђк. Анда каралырга ниятлђнгђн сорауларга килгђндђ, изге сђфђргђ йомгак ясау белђн бергђ, быелгы  хаќга бђялђр џђм хаќ кылуны оештыруда булачак


24.01.2009 Татарстанлылар фђластиннарга булыша
Татарстан мђчетлђрендђ Газа секторындагы канкойгыч бђрелешлђрдђ зыян књрњчелђр љчен гуманитар ярдђм туплауга керештелђр. Акчалар исђ “Идел-Хаќ” хђйрия фонды каршындагы “Зђкать” комитеты исђп-хисап счетына ќыелачак. Шул финансларга соћыннан дарулар алына.


24.01.2009 Чистайда “Ислам џђм хђзерге заман яшьлђре” темасы буенча конференция узачак
31 гыйнварда Чистай каласында “Ислам џђм хђзерге заман яшьлђре” темасы буенча республика конференциясе њз эшен башлый. Ул Россиядђ Яшьлђр, ђ Татарстанда Спорт џђм сђламђт яшђњ рђвеше елы ућаеннан, ТР Диния нђзарђте тарафыннан оештырыла. Ђлеге чарада


Всего записей 238 | << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.