русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Всего записей 238 | << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

05.02.2009 Татарстан мљфтие Илшат Ђминовка Диния нђзарђтенећ медален тапшырды
  Бњген ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе, мљфти Госман хђзрђт Исхакый, “Татарстан — яћа гасыр” (ТЯГ) телерадиокомпаниясе генераль директоры Илшат Ђминовка Диния нђзарђтенећ “Халыкка хезмђте љчен”  медален тапшырды.  Ђлеге бњлђк “ТЯГ”


05.02.2009 Татарстан Диния нђзарђте вђгазьлђр тупланган DVD диск чыгарырга ќыена
Ислам мђдђнияте, фђне џђм мђгарифенђ булышлык итњ фонды белђн берлектђ ТР мљселманнары Диния нђзарђте татар телендђ вђгазьлђр тупланган DVD диск чыгарырга ниятли. Аныћ тиражы 2 мећ данђ булыр дип фаразлана.  Ђлеге проектта республиканыћ танылган


05.02.2009 Быел татарстанлыларга Хаќ кылу љчен 3000 урын бњлеп бирелђ
Кичђ Мђскђњнећ Хакимият йортында хаќ мђсьђлђлђре буенча утырыш узды. Аныћ эшендђ ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе, мљфти Госман хђзрђт Исхакый џђм аныћ хаќ мђсьђлђсе буенча урынбасары Аяз Минвђлиев, ТР Министрлар Кабинеты каршындагы Дин эшлђре буенча


03.02.2009 Књрмђњчелђр љчен Казанда уздырылучы махсус курсларга Россиянећ 11 шђџђреннђн инвалидлар килђчђк
5 февраль кљнне Казанныћ “Сљлђйман” мђчете каршындагы начар књрњчелђр џђм књрњдђн мђхрњм калганнар тернђклђндерњ њзђгендђ чираттагы укулар башлана.  Бу юлы укуларга Казаннан, Татарстанныћ Тњбђн Кама, Алабуга, Бљгелмђ, Арча, районнарыннан, шулай ук


02.02.2009 Татарстан Диния нђзарђте Яшьлђр џђм спорт елын конференция белђн ачты
Чистай шђџђрендђ  Яшьлђр џђм спорт елы ућаеннан, “Ислам џђм хђзерге заман яшьлђре” темасы буенча конференция узды. Аныћ эшендђ катнашу љчен Татарстан мљфтие Госман хђзрђт Исхакый ќитђкчелегендђ республика мљселманнары Диния нђзарђте ќитђкчелеге


01.02.2009 Ислам њсеше банкы мљселманнарга белем алу љчен процентсыз кредит бирђ
Россия Мљфтилђр шурасыныћ халыкара департаменты, 2009/2010 елларда белем алу љчен, Ислам њсеше банкы тарафыннан процентсыз кредит бирелње турында игълан итђ. Документлар џђм гаризалар быелныћ май аена кадђр кабул ителђ. Грант программасы кысаларында,


Всего записей 238 | << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.