русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Сљлђйман” мђчете оештырган тернђклђндерњ њзђгенда чираттагы укулар февральдђн башлана

18.01.2009

Казанныћ “Сљлђйман” мђчете каршындагы начар књрњчелђр џђм сукырлар љчен тернђклђндерњ њзђгендђ чираттагы укулар 5 февральдђн  башлана. Бу юлы укуларга Татарстанныћ Алабуга, Бљгелмђ районнарыннан, шулай ук Башкортстаннан џђм Волгоград љлкђсеннђн барлыгы 16 ир-ат килђчђк, дип хђбђр итђ  мђчетнећ имам-хатыйбы Илдар Баязитов.
“Ђлеге курсларга килергђ телђњчелђрнећ саны артканнан-арта бара.
Бу юлы да Чечнядан мљрђќђгатьлђр књп. Лђкин шђкертлђрнећ юл чыгымнарын да мђчет ќитђкчелеге њз љстенђ алганлыктан, бераз кыенлыклар бар. Шулай да, без чечен диаспорасына мљрђќђгать итеп, ђлеге мђсьђлђне хђл итђргђ уйлыйбыз”, - ди оештыручылар.
Билгеле булганча, Казандагы књрњдђн мђхрњм калганнар белђн мондый юнђлештђ эшлђњче тернђклђндерњ њзђге — Россиядђ бердђнбер. Шућа да бирегђ илнећ тљрле почмакларыннан дин кардђшлђребез ќыела.
 
Курсларга йљрњче инвалидларга мђчет каршындагы тулай торакта яшђњ мљмкинлеге бирелђ, алар кљненђ 4 тапкыр кайнар ризык белђн тђэмин ителђ. Моннан тыш, дин кардђшлђребезнећ юл чыгымнарын да мђчет ќитђкчелеге њз љстенђ ала.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.