русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Татарстанныћ тљзђтњ учреждениелђрендђ 7 мђчет эшли

18.12.2008

ТР мљселманнары Диния нђзарђте матбугат њзђгенђ мђгълњм булганча, республиканыћ тљзђтњ учреждениелђрендђ 7 мђчет џђм гыйбадђт кылу  љчен 9 бњлмђ бар. Димђк, Татарстанныћ барлык тљзђтњ учреждениелђрендђ Ќђзаларны њтђтњ хезмђте федераль идарђсе ќитђкчелеге тарафыннан,  мљселман дини йолаларын башкару љчен тиешле урыннар булдырылган. Моныћ хакында њзенећ чыгышында ТР ДНнећ кљч структуралары белђн элемтђлђр бњлеге башлыгы Мурат хђзрђт Кудакаев хђбђр итте. Ђлеге мђчет џђм гыйбадђт кылу урыннарына даими рђвештђ 300 гђ якын тоткын йљри икђн. Сњз ућаеннан, барлык мђчетлђр дђ Ислам турындагы китаплар, DVD дисклар џђм шуныћ ише мђгълњмати чаралар белђн тђэмин ителгђн. Бер быел гына да ђлеге мђчет каршындагы китапханђлђргђ 15 мећ сумлык мљселман китаплары алына. Мурат хђзрђт шулай ук республиканыћ барлык колониялђре дђ “Ислам info” газетасына яздырылганны хђбђр итте. Колониялђрдђн тыш, быел Диния нђзаретенећ ђлеге бњлеге 2 номерлы тљзђтњ колониясе каршындагы хастаханђ белђн дђ тыгыз элемтђдђ эшли башлаган. Андагы авыруларга књчтђнђчлђр љлђшенеп,  мљселман бђйрђмнђре ућаеннан бђйрђм ашлары оештырылган.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.