русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Корбан бђйрђме мљбарђк булсын!

06.12.2008

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте рђисе, мљфти Госман хђзрђт Исхакыйныћ изге Корбан гаете ућаеннан, республика мљселманнарына юллаган тђбрикнамђсе.

 

Кадерле дин кардђшлђрем!

Ђссђлђмњ гђлђйкњм вђ рахмђтуллаџи вђ бђракђтњџ!

 

Ђле менђ без књптђн тњгел генђ туганнарыбыз, якыннарыбыз, балалар џђм газиз ђти-ђнилђребез белђн уразалар тотып, изге айларныћ берсе – Рамазанны зурлап бђйрђм иткђн идек. Инде менђ хђзер барча мљселманнар љчен дђ ић мљџим вакыйга – Корбан бђйрђмен каршы алу мизгеллђре белђн яшибез, шушы олугълардан-олугъ чарага ђзерлек хђстђрен књрђбез.

Корбан бђйрђме – безнећ џђрберебез љчен дђ ярлыкау, иманыбызга тугърылыклы булып калуны раслау, Ходай Тђгалђ кушмаган гамђллђрдђн тыелу џђм начар ниятлђрдђн котылу, њзећђ, ђйлђнђ-тирђдђгелђрећђ шатлык-џидаять бњлђк итњ ае.

Бу кљннђрдђ без кабат Аллаџу Тђгалђ пђйгамбђребез саллђллаџу гђлђйџи вђ сђллђмнећ ерак бабасы Ибраџим гђлђйџис-сђлђмнђн: “Ђгђр дђ мића угыл бала бирсђћ, мин шул баламны корбан итеп чалырга да ђзер”, - дигђн нђзер сњзлђрен искђ тљшерђбез. Лђкин мђрхђмђтле Аллаџу Тђгалђ бђндђлђрнећ каннарын тњгњче тњгел, ул бары шул рђвешле Ибраџим гђлђйџис-сђлђмне сынады. “Йђ, Ибраџим, Раббыћа ђйткђн нђзерећдђ тугърылыклы булуыћны исбатладыћ. Аллаџ синнђн разый булды. Инде корбан итеп улыћны тњгел, куй чал”, - дип аћа бер сарык ќибђрде.

Нђкъ менђ шул кљннђн башлап, дљньядагы миллионнарча мљселманнар Ибраџимныћ Аллаџ Тђгалђ биргђн ђмеренә тугрылыклы булуына, батырлыгына сокланып, аны зурлап, ђлеге борынгы йоланы башкаралар, корбан чалалар. Шушы түгелмени Исламда бөек кешелеклелек мәгънәсен раслаучы дәлилләр?! Нәкъ шушы гыйбрәтле тарих безне башкаларга карата мәрхәмәтле булырга өйрәтә түгелме?

Исламның бөеклеген, хак дин булуына тагын бер кат инанып, без, мохтаҗларны, бәлага юлыкканнарны игътибарга алып, ярдәм кулы сузарга тиешбез. Аллаһ Тәгалә алдындагы бурычларыбызны аңлап, аңа рәхмәтле рәвештә, әлеге Корбан бәйрәме көннәрендә һәрберебез дә туганнарыбыз, якыннарыбыз, күрше-күлән, ятим һәм фәкыйрьләрнең  хәлен белик, кулдан килгәнчә ярдәм итик. “Үз саранлыгыннан котыла алганнар гына уңышка ирешер” – ди Аллаһу Тәгалә Коръән Кәримендә.

Коръән рухында шушы изгеләрдән изге бәйрәмдә бер-беребезнең шатлык -куанычларын уртаклашыйк, кешелекнең асыл сыйфатларын искә төшереп, йөрәк җылыбызны бүләк итик. Татарстан Диния нәзарәтенә  табийгъ булган 1300 дән артык мәхәллә һәм шәхсән үземнең исемемнән, кадерле дин кардәшләрем, Сезне бөек бәйрәм – Корбан бәйрәме белән тәбриклим, бәхет -сәгадәт телим!  Күңелләрегездән иман нуры бервакытта да сүнмәсен, үзегезгә һәм йортыгызда тынычлык насыйп булсын!

 


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.