русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

“2008 ел мљселман хатын-кызы” кем булыр?

19.11.2008

3 декабрьдђ Татар дђњлђт гуманитар-педагогика университетында “2008 ел- мљслимђсе” исеме астында хатын-кызныћ рухи матурлыгы конкурсыныћ финалы узачак.

Татарстан мљслимђлђре берлеге Наилђ Ќиџаншина сњзлђренђ караганда, конкурсныћ оештыручылары булып,  Татарстан Мђдђният министрлыгы, ТДГПУ, Татарстан Диния нђзарђте џђм мљселман хатын-кызлары берлеге тора.

Наилђ абыстай ассызыклаганча, сайлап алу турында 18 яшьтђн алып 25 яшькђчђ кырыкка якын хатын-кыз катнашкан. Алар, нигездђ, дљньяви џђм дини урта-махсус џђм югары белем бирњ йортлары студентлары. Финалга нибары 8 кыз чыккан џђм алар арасыннан да “ић-ић”нђрен сайлап алу ќићел булмас, ди оештыручылар.

“Финал берничђ турдан тора. Кызлар, ић беренче эш итеп њз-њзлђрен тђкъдир итђргђ, дин џђм безнећ республика тарихы буенча сорауларга ќавап бирергђ, иќади конкурстларда њзлђрен чын мђгънђсендђ хуќабикђ булырлык осталыкларын књрсђтергђ тиешлђр. Моннан тыш, тагын бер махсус тур књздђ тотыла: конкурста катнашучыныћ бишек ќырын да ќырлап бирње зарур. Конкурс мљселман кануннарына нигезлђнгђн мода књрсђтњ белђн тђмамланачак”, - дип аћлатты Наилђ Ќиџаншина.

Мљселман хатын-кызларыныћ беренче гњзђллек конкурсы 2006 елны њткђрелгђн иде.

                                                        Лђйсђн Абдуллина, “Татар-информ”

 


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.