русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Мљселман матбугат чараларыныћ Икенче фестивале тђмамланды

14.11.2008

Казанда мљселман матбугат басмаларыныћ II фестивале њзенећ эшенђ йомгак ясалды. Башкала журналистлары белђн бергђ, Россиянећ 12 тљбђгеннђн дин темасын яктыртучылар џђм аерым матбугат басмалары нђшер итњчелђр “Мљселман журналистларыныћ Бљтенроссия конференциясе” дигђн ќыенда њзлђрен борчыган мђсьђлђлђр турында ќитди сљйлђшњ алып барды џђм проблемаларны хђл итњ юлларын эзлђделђр.
Фестивальнећ тантаналы ачылышы “Ривьера” кунакханђсендђ узды. Анда ТР Мљселманннары Диния нђзарђте рђисе, мљфти Госман хђзрђт Исхакый, ТР Дђњлђт советы Рђисе урынбасары — ТР Журналистлар берлеге рђисе Римма Ратникова, ТР Министрлар Кабинеты каршындагы Дин эшлђре буенча идарђ рђисе Ренат Вђлиуллин, Гаммђви коммуникациялђр, элемтђ џђм мђдђни мирасны саклауга књзђтчелек итњ Федераль хезмђтенећ Татарстан буенча идарђсе ќитђкчесе Ђнвђр Вђлиев, “Татмедиа” массакњлђм мђгълњмат чаралары агентлыгы генераль директоры урынбасары Сљмбел Таишева, шулай ук Казан дђњлђт университетыныћ журналистика факультеты деканы Васил Гарифуллин катнашты.
Билгеле булганча, соћгы елларда гына Россия тљбђклђрендђ џђм шул исђптђн Татарстанда да мљселман басмалары саны књпкђ артты. Бу исђ халыкныћ дин белђн кызыксынуы
кљчђюгђ бер дђлил булып тора. Мљфти Госман хђзрђт Исхакый ђйтњенчђ, ђле дин яћара гына башлаган чорда ук инде газета битлђрендђ рухи тормыш турындагы мђкалђлђр саны сљенерлек хђлдђ иде. Хђзер исђ дин темасы тљрле характердагы басмаларда дљнья књрњ белђн генђ чиклђнеп калмады. Динкардђшлђребезнећ ихтыяќын канђгатьлђндерњ максатыннан,  аерым дини газеталар, журналлар нђшер ителђ , кайбер басмалар исђ рухи тормыш турында аерым кушымталар эшлђде, телевидениедђ махсус тапшырулар эфирга чыга, ул гына да тњгел, Интернет челтђрендђ махсус сђхифђлђр булдырылды.
“Ђле беренче фестиваль кысаларында игълан ителгђн журналистлар бђйгесендђ катнашырга телђк белдерњчелђрнећ саны шактый булуы безне таћ калдырган иде. Бу юлы исђ аларныћ саны узган елгыдан да артык — конкурска 60ка якын гариза юлланган. Бу
-  њзе њк зур књрсђткеч”, - дип, мљфти,  динебезне халыкка тарату юнђлешендђ массакњлђм мђгълњмат чараларныћ књпер ролен њтђвен билгелђп њтте. Римма Ратникова ТР Дђњлђт Советы Рђисе исеменнђн сђлам юллап, бњгенге чараныћ мљџимлеген дђ ассызыклап њтте. “Журналист булу ќићел тњгел, аеруча бњгенге катлаулы заманда. Дин темасын яктыртканда, аћа  тирђнтен тљшенеп, динкардђшлђребез генђ тњгел, ђ башка диннђр џђм миллђт вђкиллђре дђ дљрес аћларлык итеп эшлђњ сорала журналисттан”, - ди Дђњлђт Советы рђисе урынбасары. Њзенећ чыгышында ул гасыр башында нђшер ителгђн “Шура” журналын чыгаруда бљтен кљчен, белемен юнђлткђн педагог, мђгърифђтче Ризаэтдин Фђхретдиновны матбугат басмаларында калђм тибрђтњчелђргђ мисал итеп тђ китерде.
ТР Министрлар Кабинеты каршындагы Дин эшлђре буенча идарђ рђисе Ренат Вђлиуллин дини басмалар белђн генђ чиклђнеп калмыйча, нђкъ менђ Казанда, Россия Ислам университетында дини темага язучы журналистлар ђзерлђњ юнђлешендђ эш башлап ќибђрњ нияте барлыгына басым ясады.
Чарада катнашкан республика мљселман хатын-кызлары берлеге лидеры Наилђ Ќиџаншина:“Мљслимђлђр љчен аерым бер телетапшыру эшлђњ ниятебез бар” – дигђн белдерњ дђ ясады.
Аныћ ђйтњенчђ, ђлеге тапшыру мљслимђлђрне рухи тормышыбыздагы яћалыклар, шулай ук яћа проектлар белђн таныштыру максатында отышлы адым булыр иде. “Шул ук вакытта Исламда хатын-кызныћ роле, балаларга дини тђрбия бирњ мђсьђлђсендђ дђ хатын-кызларыбыз мђгълњмат алыр иде”, - ди Наилђ ханым.
Мљселман басмалары фестиваленећ дђвамлы булуы њзе њк игътибарга лаек.
Ике ел рђттђн инде ђлеге чара Ислам мђдђниятенђ, фђненђ џђм мђгарифенђ булышлык итњ фонды ярдђме белђн оештырыла.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.