русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Татарстан мөфтие Ќиддђдђ үтүче Россия-Ислам форумында катнаша

29.10.2008

Согуд Гарђбстаны Корольлеге башкаласы Ќиддђ шђџђрендђ “Россия – Ислам дљньясы” Стратегик књзаллау тљркеменећ 4нче утырышы бара. Аның эшендә Татарстан Президенты Минтимер Шәймиев рәислегендәге Россия делегациясе составында, Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, мөфти Госман хәзрәт Исхакый да катнаша.

Дљньяныћ егермегђ якын иленнђн йљзлђрчђ вђкиллђрне берлђштергђн дђрђќђле форумга рђсми стартны тљркемнећ рђистђше, Татарстан Президенты Минтимер Шђймиев џђм Согуд Гарђбстаны Корольлегенећ дђњлђт тышкы эшлђр министры доктор Низар Обеид Мадани бирде.

Корольлекнећ дипломатик ведомствосы ќитђкчесе њз сђламлђњ сњзендђ, аерым алганда: “Без Россиянећ Ислам дљньясы белђн озак вакытлы џђм књп яклы хезмђттђшлекне њстерњ белђн кызыксынуын югары бђялибез”, - дип билгелђп њтте.

Россия делегациясе башлыгы сыйфатында Минтимер Шђймиев утырышта катнашучыларга РФ Президенты Дмитрий Медведевныћ сђламлђвен укыды. Дђњлђт ќитђкчесе Россиянећ мљселман Кљнчыгышы иллђре белђн хезмђттђшлегенећ даими њсешен билгелђп њткђн, љстђвенђ, ђлеге мљнђсђбђтлђр “югары динамиканы саклап кала”.

ТР Президенты шђхсђн њзеннђн Король Абдалла бин Абдель-Азизга форумны бик яхшы оештыру љчен рђхмђт белдерде, шулай ук Татарстанда яшђњчелђрнећ бљтенесе исеменнђн “Согуд Гарђбстаныныћ тугандаш халкына” ќылы сђламлђњ сњзлђрен тапшырды.

Минтимер Шђймиев сњзлђренђ караганда, хђзерге Россия Ислам дљньясыныћ фаразланган партнеры булды, моћа РФнећ 2005 елда Ислам конференциясе оешмасында књзђтњче статусын алуы да шактый этђргеч ясады. “Бу казанышка њз љлешен кертње белђн горурланган Татарстан Республикасы турында да ђйтми кала алмыйм”, - дип ассызыклады РФ делегациясе ќитђкчесе.

Татарстан лидеры Казанда узган џђм Россия белђн мљселман дђњлђтлђре арасында багланышларныћ ныгуына йогынты ясаган халыкара ђџђмияттђге берничђ тљп вакыйганы санап узды. Ђйтик, бу ќђйдђ ТР башкаласында Ислам фђннђре академиясенећ чираттагы утырышы, Ислам њсеш банкы химаясында Халыкара инвестиция конференциясе узды. Моннан тыш, “Мђдђниятлђр диалогы аша – диалог культурасына” шигаре астында њткђрелњче “Алтын мљнбђр” мљселман киносы фестивале елдан-ел њсеш ала. “Толерантлык џђм динара татулык хљкем сљргђн Татарстанда бљтен дљнья њзлђштерђ алырлык нђрсђлђр бар”, - дип белдерде ТР Президенты.

“Россия – Ислам дљньясы” Стратегик књзаллау тљркеменећ быелгы утырышы тематикасына књчеп, Минтимер Шђймиев цивилизацияне экстремистларныћ тату яшђгђн халыкларны бер-берсенђ каршы кую омтылышларыннан яклауны љстенлек буларак аерып чыгарды. “Еш кына конфликтларныћ социаль, сђяси џђм икътисади алшартларын аћлы рђвештђ дини сђбђплђр белђн алыштыру књзђтелђ, - диде РФ делегациясе башлыгы. – Аллаџыга шљкер, кљчђеп барган дљнья финанс кризисында, гадђттђгечђ, исламны гаеплђмилђр”.
“Россия – Ислам дљньясы” Стратегик књзаллау тљркеме 2006 елда безнећ ил белђн ислам дђњлђтлђре арасында тормыш эшчђнлегенећ барлык љлкђлђрендђ дђ хезмђттђшлекне њстерњ љчен кићђшлђшњ органы буларак оештырылган. Тљркемнећ рђистђшлђре - РФ Сђњдђ-сђнђгать палатасы ќитђкчесе Евгений Примаков џђм Татарстан Президенты Минтимер Шђймиев.
Тљркемне оештыруныћ максаты - Россия џђм башка мљселман иллђренећ элеккеге премьер-министрлары, тышкы эшлђр министрлары, илчелђре дђрђќђсендђ конфиденциаль консультациялђр њткђрњ љчен даими “мђйдан” булдыру. Утырыш материалларында билгелђп њтелгђнчђ, мондый консультация органы барлыкка килњ факты “Россия хакимият элитасыныћ РФ тышкы сђясђтенећ љстенлекле юнђлешлђренећ берсе сыйфатында “ислам дљньясын” аерып чыгару белђн кызыксынуын књрсђтђ”.
Тљркем беренче утырышын 2006 елныћ мартында 15тђн артык ил вђкиллђре катнашында Мђскђњдђ њткђрде.
Икенче утырыш шул ук елныћ августында Татарстан башкаласында булган иде. Казандагы утырыш нђтиќђлђре буенча, аерым алганда, ислам принциплары џђм кыйммђтлђре турында дљньякњлђм ќђмђгатьчелекне мђгълњматлаштыруныћ мљџимлеген ассызыклаучы џђм белем бирњ учреждениелђре программасына диннђр тарихы курсын кертергђ тђкъдим итњче декларация кабул ителгђн иде.
Љченче утырыш 2007 елныћ февралендђ Истанбулда њтте. Анда башкарма комитет булдыру џђм махсус фондны гамђлгђ кую мђсьђлђсен хђл итњ турында карар кабул ителде.

 

                                    Булат Сруров, махсус,  “Татар-информ” агентлыгы өчен

 


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.