русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

“Сљлђйман” мђчете каршындагы укыту-тернђклђндерњ њзђгенђ компьютерлар тапшырылды

26.10.2008

23 октябрьдђ  башкаланыћПолимермђдђният йортында, “Сљлђйманмђчете каршында эшлђп килњче књрњдђн мђхрњм булган џђм начар књрњче мљселманнарныћ укыту-тернђклђндерњ њзђгенђ оргтехника  тапшырылды. Ул исђ “Санта Бремор” компаниясе џђм “Бђхетле” кибетлђр челтђре белђн берлектђ, шушы њзђккђ ясалган бњлђк булды.
Билгеле булганча, Рамазан аенда башкаланыћ “Бђхетле” супермаркетларында, “Бђхетле” кибетлђр челтђре џђм Россиядђ балык ризыклары ќитештерњче џђм сатучы ић эре оешмаларныћ берсе — “Санта Бремор” компаниясе тарафыннан, “Изгелек ќирдђ ятмый” дигђн хђйрия акциясе њткђрелгђн иде. “Санта Бремор” оешмасы продукциясен сатудан кергђн сумманыћ бер љлеше нђкъ менђ “Сљлђйман” мђчетенђ компьютерлар алуга юнђлтелгђн.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.