русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Казанда сђдака ќыюныћ яћа формасы кертелђ

26.09.2008

Башкаланыћ “АZU” татар ашлары ресторанында Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте каршындагы Зђкать комитеты џђм “Идел-Хаж” фонды оештырган ике яћа проектны тђкъдир итњ булды.

“Ифтар ђс-саем” дип аталган беренче акция Рамазан аенда традицион булган хђйрия ашлары – авыз ачу мђќлеслђренђ юнђлдерелгђн. Икенче акция исђ – “Зђкать ђль-фитр” Ураза бђйрђмен њткђрњ љчен мохтаќ мљселманнарга азык-тљлек тупланмалары таратуны књздђ тота.

ТР мљселманнары Диния нђзарђтенђ хђбђр итњлђренчђ, ђлеге максатларга ирешњ џђм ќыелган чараларныћ ачыклыгын тђэмин итњ љчен, ярдђм љчен тотылачак тупланмалар ќыю махсус номерлы купоннар ярдђмендђ башкарыла.

Мондый гамђл књп кенђ мљселман иллђрендђ алып барыла џђм хђзер ул Татарстанда да ќайга салыначак. Купоннарны Казанныћ “Ђнилђр”, “Сљлђйман”, “Кол Шђриф”, “Гадел”, “Мђдинђ” мђчетлђрендђ алырга мљмкин.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.