русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Чаллыда Ќђмигъ мђчетен тљзњ эшлђре башлана

26.09.2008

Килђсе елныћ языннан Чаллы каласында “Ќђмигъ мђчете” архитектура комплексын тљзњ эшен башлап ќибђрњ књздђ тотыла. Сљембикђ проспекты ягыннан Чаллы шђџђре мэриясе бинасы янында урнашачак џђм берьюлы  3000 кеше гыйбадђт кыла алырлык иман йортын љч ел дђвамында тљзеп бетерњ ниятлђнђ.
Ђлеге проектны гамђлгђ ашыру љчен 300 миллион сумнан артык акча кирђк булачак. Комплекста мђчеттђн тыш, 10 мећгђ якын кеше сыешлы ике мђйдан да каралган. Аллаџ йортында 500 кешелек хатын-кызлар бњлмђсе дђ булып, анда керњ юлы да аерым ясала.
Хђзерге вакытта комплексны финанслау буенча махсус фонд тљзелгђн џђм ул ућышлы гына эшлђп килђ. Аны оештыручылар — Чаллы шђџђре имам-мљхтђсибе Ђлфђс Гайфуллин, “Ч
аллыводоканал” ЯАЌ генераль директоры Уел Хљсђенов џђм “КамГЭСэнергострой” ААЌ генераль директорыныћ социаль мђсьђлђлђр буенча урынбасары Салихќан Гайниев.
Иман йорты буенча проект сызымнарын тапшыру 1 октябрьдђ тљгђллђнђ
чђк.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.