русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Казанда “Изгелек ќирдђ ятмый” дигђн хђйрия акциясе дђвам итђ

17.09.2008

 Татарстанда 1 сентябрьдђн башкаланыћ “Бђхетле” супермаркетларында, “Изгелек ќирдђ ятмый” дигђн хђйрия акциясе старт алган иде.
“Бђхетле” кибетлђр челтђре џђм Россиядђ балык ризыклары ќитештерњче џђм сатучы ић эре оешмаларныћ лидеры — “Санта Бремор” компаниясе тарафыннан оештырылган ђлеге чара, “Сезнећ ярдђм,  аларга дљньяны танырга булышлык итђр” дигђн шигарь астында уза. Аныћ максаты — казанлыларны начар књрњчелђргђ џђм књрњ бђхетеннђн мђхрњм булганнарга ярдђм кулы сузарга чакыру, физик яктан мљмкинлеклђре чикле булганнарны игътибардан читтђ калдырмаска љндђњ.
 Нђкъ менђ Рамазан аенда — 1 сентябрьдђн 30 сентябрьгђ кадђр “Бђхетле” кибетлђрендђ “Санта Бремор” оешмасы тарафыннан ќитештерелгђн продукциялђрне сатып алып, џђркем њзеннђн мохтаќларга булышлык књрсђтђ алачак.
Акция кысаларында тупланган акча, “Сљлђйман” мђчете каршында эшлђп укыту-тернђклђндењ њзђгенђ компьютерлар алуга юнђлтелђ.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.