русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Мљфти Госман хђзрђт Исхакый Камил Исхаков белђн очрашты

08.09.2008

 ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе, мљфти Госман хђзрђт Исхакый 5 сентябрьдђ Казан шђџђренећ экс-мэры, РФ Тљбђклђр њсеше министры урынбасары булып эшлђгђн, агымдагы елныћ 14 июлендђ РФ Президенты Дмитрий Медведев тарафыннан Россиянећ Ислам Конференциясе оешмасы  вђкиле итеп билгелђнгђн Камил Исхаков белђн очрашты. Билгеле булганча, Россиянећ Согуд Гарђбстанындагы вђкиллеге штаб-фатиры Ќиддђ шђџђрендђ урнашкан. Бњгенге очрашуда шулай мљфтинећ урынбасарлары, бњлек ќитђкчелђре, ТР Министрлар Кабинеты каршындагы Дин эшлђре идарђсе башлыгы Ринат Вђлиуллин катнашты.
Камил Исхаков хђбђр иткђнчђ, ул Ќиддђ шђџђрендђ ике атна эшлђп кайткан, вђкиллекне оештыру эшлђре белђн шљгыльлђнгђн. Анда ђлегђ бина да, вђкиллекнећ аппараты да юк. Хђзерге вакытта Камил Исхаков
 Россиядђ  - эш сђфђрендђ. Рамазан аенда юлыныћ ић элек Казан шђџђренђ тљшњенећ сђбђбен К.Исхаков: “Туган ќиремнећ фатихасын алырга кайттым. Монда булмыйча, мин Россиянећ Ислам конференциясе оешмасы карамагындагы даими вђкиле эшчђнлеген башлап ќибђрђ алмыйм”, - дип аћлата. Казанда вакытта ул Татарстан Президенты белђн дђ очрашкан. “Минтимер Шђймиев мине шушы вазифага билгелђнњем белђн тђбриклђде џђм кайбер телђк-тђкъдимнђрен дђ ќиткерде. Аерым алганда, ИКО канаты астында Россиядђ Бљтендљнья ислам конференциясен оештыру хакында фикер алыштык”, - дип ассызыклап њтте Камил Исхаков.  

Бњгенге очрашу вакытында Госман хђзрђт Исхакый Камил Исхаковныћ Россиянећ Ислам конференциясе оешмасы карамагындагы вђкиле булуын “мљселманнар, бљтен татар халкы љчен зур горурлык” дип билгелђп њтте. “Минемчђ, Россиядђге Ислам хакында дљрес мђгълњматлар бирњ – бу бик зур шатлык. Моћарчы без Исламда булмаган кешелђр белђн эш итђргђ мђќбњр идек. Хаќ кылу вакытларында илчелек џђм консуллыкныћ ќитђрлек ярдђме булмаса, без сезгђ дђ мљрђќђгать итђрбез дип торабыз”, - дип ђйтеп њтте мљфти.
Камил Исхаков, њзенећ яћа вазифасына керешњенђ шатлануын белдереп, бљтен тамырлары Ислам белђн бђйле икђнлеген билгелђп њтте.  
Ул  Ислам конференциясе оешмасы генераль секретаре Ђкмђледдин Ихсан оглы белђн дђ Истанбул шђџђрендђ очрашып сљйлђшкђн.
Шунысын билгелђп њтђргђ кирђк: Камил Исхаков Россияне Кљнчыгышта танытучы бердђнбер татар тњгел. Ђле патша Россиясе вакытында - 1892 елда Ќиддђдђ илнећ консуллыгы ачыла. Анда ић беренче кеше булып татар кешесе килђ. 1926 елда Советлар Берлеге анда њз консуллыгын ача џђм дипломатик мљнђсђбђтлђр урнаштыра башлый. Андагы беренче татар кешесе Кђрим Хђкимов була.
Камил Исхаков сњзлђренчђ, Россиянећ инде књптђннђн Ислам конференциясе оешмасы белђн элемтђлђрне ныгыту телђге булган. “Бу нисбђттђн конкрет адымнарны Президент Владимир  Путин ясады”, - дип билгелђп њтте Камил Исхаков. Билгеле булганча, В.Путин 2003 елныћ апрелендђ Малайзиядђ Ислам конференциясе оешмасына (ИКО) кергђн иллђр башлыклары саммитында чыгыш ясаганнан соћ, Россиягђ барысы башка тљрле карый башлый. 2004 елныћ апрелендђ исђ Россия Федерациясе ИКОга керњ љчен гариза бирђ. 2005 елныћ июлендђ узган саммитта Россия, књзђтњче буларак, ђлеге оешмага кабул ителђ. “Бездђн соћ ђлеге оешмада књзђтњчелђр институты ќитдирђк формалаша башлады”, - дип белдерде К.Исхаков.
“Без 2005 елныћ декабрендђ Мђккђдђ Ислам конференциясе оешмасына кергђн иллђр башлыкларыныћ гадђттђн тыш саммитында катнаштык. Без анда Госман хђзрђт белђн бергђ Россия делегациясе составында булдык. Ул чакта безнећ сђфђребез ућышлы узды. Без тагын бер кат Россиянећ бђйлђнештђ булырга телђвен расладык. Нђкъ шул вакытта безнећ ил, мљнђсђбђтлђрне ныгыту максатыннан, чит илдђ аерым оешма – Россия Федерациясенећ ИКО карамагындагы даими вђкиллеген оештырырга кирђк дигђн фикергђ килдек. Чљнки зур игътибар алга таба тормышныћ барлык љлкђлђрендђге элемтђлђрне ныгытуга бирелђ. Ислам конференциясе оешмасы гел њсђ џђм кљч ќыя, эшен камиллђштерђ. Аныћ Берлђшкђн миллђтлђр оешмасы каршында, Нью-Йоркта џђм Женевада вђкиллеклђре бар, тиздђн Брюссельдђ вђкиллеге ачыла. Ђлеге оешманыћ 12 илдђ 33 бњлекчђсе эшли. Моћа Ислам њсеш банкы, ИРСИКА њзђге џђм башка ќитди оешмалар керђ. Минем бурычым аларныћ бљтенесе белђн тагын да ныграк, тагын да ќитдирђк элемтђлђр булдыру”, - дип аћлатып њтте К.Исхаков.
Аныћ сњзлђренчђ, Россия моћарчы бу юнђлештђге эш белђн шљгыльлђнмђгђн. Камил Исхаков, эшкђ керешеп китњ љчен, Иран Республикасы вђкиллегенећ эш тђќрибђсе белђн танышырга уйлый

 


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.