русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Рамазанда табиблар диетик туклану принципларын сакларга кићђш итђ

05.09.2008

Татарстан табиблары сђламђтлеге начар булган кешелђр љчен Рамазанда ураза тоту, ягъни кљн дђвамында ач торуны кићђш итми.

“Без дини традициялђр буенча яшђњчелђрне хуплыйбыз, ураза вакытында организм зарарлы матдђлђр, џђртљрле шлаклардан  чистара”, -  ди Татарстан сђламђтлек саклау министры урынбасары Руфина Голубева.

Шул ук вакытта, Руфина Голубева сњзлђренђ караганда, бар шундый авырулар, аларга табиб биргђн кићђшлђрдђн џич кенђ дђ читлђшергђ ярамый: бу – ашказаны-эчђк, бавыр, бљер, ашказаны асты бизе џђм шикђр авырулары  белђн чирлђњчелђр. Туклану режимы бозылу, мондый кешелђрдђ ђлеге чирлђрнећ тагын да кљчђеп китњенђ ярдђм итђргђ мљмкин.

Хроник авырулар белђн интегњчелђргђ,  ураза тотканчы ић элек табиб белђн кићђшлђшеп алу зарур. Аерым алганда, йљрђк-кан тамырлары авыруларына тарыганнарга, тиешле препаратларны берничек тђ ач карынга кабул итђргђ ярамый.

Ураза тотканнарга да сђхђр џђм ифтар вакытларында ашказанына зыян китерерлек итеп туйганчы ашарга, бигрђк тђ нык майлы, ачы, тозлы џђм кыздырган ризыкларны књплђп куллану кићђш ителми. “Бу айда диетик куллану принципларын саклау кулай булыр иде”, - ди Руфинђ Голубева.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.