русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Тњбђн Кама районында ике мљселман лагеры ачылды

08.07.2008

 Тњбђн Кама районында берьюлы ике мљселман лагеры эшли башлады. Аларныћ беренчесендђ (ул шђџђр янындагы “Заря” базасында урнашкан) 130 малай џђм яшњсмер ял итђчђк.
Икенче мљселман лагеры сменасы Тњбђн Кама татар-тљрек лицеенда ачылды. Анда 120 кыз њз ялларын файдалы итеп њткђрђ алачак. Балалар њзлђренећ ял итњ урынннарына бњген иртђн Тњбђн Кама Њзђк ќђмигъ мђчете яныннан кузгалды.
Балаларга шђџђр руханилары изге телђклђр телђп калды. Шунысын да искђртик, мљселман лагерьларында Тњбђн Кама районыннан гына тњгел, Татарстанныћ барлык почмакларыннан, шулай ук Башкортстан џђм Удмуртия Республикаларыннан килгђн 7-15 яшьлек мљселман балалары ял итђчђк.
Смена вакытында яшњсмерлђр џђм кызлар ислам нигезлђрен љйрђнђчђк, походларга, тљрле экскурсиялђргђ барачак, алар љчен тљрледђн-тљрле мђдђни-књћел ачу чаралары оештырылачак.
Мљселман лагерьларында ял итњ балаларныћ ђти-ђнилђре љчен нибары 600 сумга тљшкђн.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела





©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.