русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

“Сљлђйман” мђчетендђ књрмђњчелђр љчен чираттагы курслар дђвам итђ

08.07.2008

Бу кљннђрдђ Казанныћ Мђскђњ районында урнашкан “Сљлђйман” мђчетендђ Россия тљбђклђреннђн килгђн 20лђп књрмђњче хатын-кыз махсус курсларда белем ала. Алар арасында Самара, Волгоград, Пермь тљбђклђреннђн, Чечен Республикасыннан, шулай ук Татарстанныћ Бљгелмђ џђм Тњбђн Кама шђџђрлђреннђн килњчелђр бар.
Шунысын да билгелђп њтђргђ кирђк: ђлеге курсларда Л.Брайл системасы буенча Изге Коръђнне укырга љйрђнњ юнђлешендђ џђм компьютерда эшлђњ књнекмђлђре буенча дђреслђр алып барыла.
“Сљлђйман” мђчетенећ имам-хатыйбы Илдар хђзрђт Баязитов белдерњенчђ, бары тик хатын-кызлар љчен генђ оештырылган бу курс 10 июльдђ тљгђллђн
ђ. Аннан соћ биредђ балалардан торган тљркем тупланачак.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.