русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Књрмђњчелђр љчен янђ Хђйрия ашы уздырыла

27.06.2008

28 июньдђ ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ “Идел-Хаќ” фонды каршындагы Хђйрия идарђсе, “Июль” хђйрия фонды ярдђме белђн Бљтенроссия Сукырлар ќђмгыяте ђгъзалары љчен зур хђйрия ашы њткђрергђ ниятли. Чечен республикасы кунаклары да булган ђлеге олугъ изге чарада 130 лап књрмђче катнашыр дип кљтелђ.

Хђйрия ашы ТР ДН шефлыгындагы “Азу” кафесында уздырылачак. Кунаклар љчен сђнгать осталары катнашында махсус књћел ачу программасы ђзерлђнгђн. Чара 14.00 сђгатьтђ башлана.

“Књрмђњчелђр телђсђ нинди игътибар џђм могамђлђне дђ зур ихтирам белђн кабул итђ џђм ић мљџиме, мондый очрашуда язмыш тарафыннан кыерсытылганнар љчен чын књћелдђн аралашу мљмкинлеге тудырыла”, - дип белдерде ђлеге акциянећ инициаторы булган Татарстан мљфтиенећ хђйрия эшлђре буенча урынбасары, Хђйрия идарђсе ќитђкчесе Илдар хђзрђт Баязитов.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.